BI ny forskningspartner

25. november 2014

Fredag 21. november offentliggjorde Forskningsrådet listen over nye sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Handelshøyskolen BI blir forskningspartner for sentrene relatert til helse og til bygg og bærekraft.

Forskningsrådet bevilger ca. 1,6 milliarder kroner over de neste 8 årene til de nye sentrene som skal drive forskning i tett samarbeid mellom bedrifter og forskningsmiljøer. 

Rektor Inge Jan Henjesand ved Handelshøyskolen BI er fornøyd med at BI er representert i forskningssentrene Centre for Connected Care, relatert til helse sammen med Oslo Universitetssykehus, og Klima 2050, relatert til bygg og bærekraft.

- Det er viktig for BI å kunne bidra som forskningspartner på slike arenaer. Satsing på forskning og innovasjon sikrer tilgang på kompetanse og teknologi til fremtidens næringer, sier Henjesand.

Om Centre for Connected Care
Senterets hovedmål å etablere nye innovative servicemodeller i helse- og omsorgssektoren, med utgangspunkt i en systemtenkning hvor brukeren involveres og gis påvirkningskraft og ansvar for egen helse.

Vertsinstitusjon er Oslo Universitetssykehus med forskningspartnerne Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Universitetet i Oslo og Handelshøyskolen BI. Bedriftspartnere er Siemens AS, Telenor Objects AS, Accenture AS, Dignio AS, Induct Software AS, Hospital IT AS og M4 Influence AS. Dessuten deltar Oslo Medtech, Helse Sør-Øst v/ Sykehuspartner, Akershus universitetssykehus, Larvik kommune, flere kommunale enheter fra Oslo og Abelia i senteret.

Førsteamanuensis Thomas Hoholm vil sammen med Per Ingvar Olsen og Håkan Håkanson være BIs deltakere i dette senteret. Hoholm ser frem til muligheten med å styrke arbeidet med innovasjon i helsesektoren ytterligere.

- Helsesektoren står ovenfor betydelige utfordringer og muligheter i årene framover, og det er stort behov for ny teknologi, nye tjenestemodeller, og ikke minst forskningsbasert kunnskap om innovasjon i offentlig sektor. Sammen med Oslo Universitetssykehus, Ahus, flere kommuner, Arkitektur- og designhøyskolen, Universitetet i Oslo og en rekke teknologibedrifter står vi godt rustet til å bidra til utvikling av pasientsentriske helsetjenester, sier Hoholm.

Om Klima 2050
Senteret vil redusere samfunnsmessig risiko forbundet med klimaendringer, økt nedbør og flomvann i det bygde miljøet. Senteret vil adressere både ekstremvær og gradvise klimaendringer. Aktiviteten ved senteret skal utløse nye og forbedrede løsninger, produkter, prosesser og forretningsmodeller innenfor klimatilpassing av bygg og infrastruktur.

Vertsinstitusjonen SINTEF samarbeider med forskningspartnerne NTNU, Handelshøyskolen BI, Meteorologisk institutt og Norges geotekniske institutt (NGI). Bedriftspartnerne omfatter ulike deler av norsk bygningsindustri; konsulenter, entreprenører og produksjons- og servicebedrifter: Skanska Norge AS, Multiconsult AS, Mesterhus Norge A/L, Norgeshus AS, Saint-Gobain Byggevarer AS, Isola AS, Spenncon AS. Senteret har også med offentlige byggherrer og eiendomsutviklere slik som Statsbygg, Statens vegvesen, Jernbaneverket og Avinor AS. Andre deltakere er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Finans Norge (FNO).

Førsteamanuensis Lena Bygballe vil være BIs deltaker i dette senteret, og er glad for å være med som forskningspartner.

- Her har vi en god mulighet til å vise BIs relevans og bidra til å løse en av de store samfunnsutfordringene vi står overfor, nemlig klimatilpasning av bygg og infrastruktur, noe nyhetsbildet preges av. BIs Senter for byggenæringen skal bidra med forskningsbasert kunnskap om hvordan å få implementert i praksis de nye tekniske løsningene og produktene for klimatilpasning som utvikles gjennom SFIet. Vi skal her bidra til å utvikle innovative og egnede samhandlingsprosesser og forretningsmodeller. Vi har også med oss Institutt for samfunnsøkonomi som skal bidra med analyser av beslutningsprosesser og økonomiske aspekter. 

Slike sentre er blant Forskningsrådets tyngste satsninger, og av de 17 ferske SFI-ene finner vi miljøer innenfor sterke forskningsbaserte næringer som petroleum, maritim industri og havbruk. Flere av sentrene innenfor disse områdene kommer til å utvikle bærekraftige løsninger og tjenester, basert på en kombinasjon av nye forskningsresultater og eksisterende fagkompetanse. Også innenfor andre områder med behov for forskningsbasert innovasjon, som helse- og omsorgssektoren, IKT-sektoren, bioøkonomien og prosessindustrien finnes det nye SFI-er med stort potensial.

Om Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

  • Ordningen ble etablert i 2005
  • Dette er tredje utlysning

Formål:

  • Styrke bedrifters innovasjonskraft gjennom satsing på langsiktig forskning
  • Skape tette samarbeid mellom FoU-aktive bedrifter og fremstående forskningsmiljøer
  • Gjøre det attraktivt for internasjonale bedrifter å etablere FoU-virksomhet i Norge
  • Stimulere til forskerutdanning på viktige nærings- og samfunnsområder og til forskningsbasert nærings- og teknologioverføring
  • Forutsetter samfinansiering mellom bedrifter, vertsinstitusjon og Forskningsrådet
  • Sentre blir etablert for maksimalt fem pluss tre år
  • Sentre som blir valgt må holde høy vitenskapelig kvalitet og ha høyt potensial for innovasjon og verdiskaping
Du kan også se alle nyheter her.