Handelshøyskolen BI

Tidligere rektorer

Nedenfor ser du listen over tidligere rektorer ved Handelshøyskolen BI.

2006 – 2014: Tom Colbjørnsen
Gjorde BI til vitenskapelig høyskole
Tom Colbjørnsen var tidligere professor i organisasjon og ledelse ved Norges Handelshøsykole (NHH). Han er utdannet siviløkonom og sosiolog, og tok i 1984 dr.philos.-graden på et arbeid om ulikhet i arbeidsmarkedet. Colbjørnsens rektorperiode var preget av konsolidering og akademisering av hele BI. BI ble akkreditert som vitenskapelig høyskole av NOKUT i 2008 og nådde med dette en viktig milepel. Colbjørnsens største satsing var å forme BI til å bli en mer rendyrket internasjonal Handelshøyskole. Hans visjon var at BI en gang i nær fremtid skulle bli en ledende Handelshøyskole i Europa. Våren 2014 fikk BI tildelt den høyt hengende AACSB-akkrediteringen, og BI oppnådde med dette status som en Handelshøyskole med trippel akkreditering. Colbjørnsen hadde med dette langt på vei oppnådd sitt mål om å gjøre BI til en internasjonal handelshøyskole.

2005 (august – desember): Ole Stenvinkel Nilsson
Åpnet BIs praktbygg
Ole NilsonOle Stenvinkel Nilsson fra Handelshøjskolen i København ble ansatt som ny rektor, men trakk seg fra stillingen etter kort tid på grunn av sykdom. Prorektor Inge Jan Henjesand fungerte som rektor frem til Colbjørnsen tiltrådte.

1997 – 2005: Torger Reve
Tospråklig framtid
Torger Reve ble BIs rektor i 1997. Han fikk sin doktorgrad fra Northwestern University i USA og har tidligere vært administrerende direktør ved Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning, SNF. Reve har også vært professor ved Norges Handelshøyskole i Bergen. Under Reves ledelse styrket BI sin utdannings- og forskningsvirksomhet. Dette vises ikke minst ved at BI ble internasjonalt akkreditert i 1999, med tildelingen av den europeiske kvalitetsgodkjenningen EQUIS. Reve innførte begrepet «tospråklighet» ved BI. Med dette mente han å tilstrebe høy kvalitet både på forskningen og den praktiske undervisningen, og det å snakke både akademias og næringslivets språk. Reve legger for første gang inn i strategien målet om at BI skal bli Norges første private universitet.


1993 – 97: Leif Frode Onarheim
Strukturering og konsolidering
I 1993 ble Leif Frode Onarheim BIs rektor. Onarheim representerte kontakten til næringslivet, med sin bakgrunn fra Nora-konsernet og som visepresident i NHO. Onarheim tok BI inn i en konsolideringsperiode som var preget av strukturering og systematisering. Doktorgradsprogrammet ble etablert i denne perioden og Master of Management studiet ble offentlig godkjent. Onarheim styrket BIs kontakt med næringslivet, samtidig som han bygget opp BIs anseelse i politiske miljøer. Onarheim ble senere president i NHO og stortingsrepresentant for Høyre.

1989 – 93: Peter Lorange
En internasjonal strateg
I 1989 kom Peter Lorange til BI som rektor. Lorange hadde en doktorgrad fra Harvard Business School og hadde arbeidet ved flere amerikanske og europeiske handelshøyskoler. Spesielt hevdet han viktigheten av å internasjonalisere BI, og å gjøre institusjonen til en ledende handelshøyskole i Europa. Også Lorange sto for en ekspansiv strategi. I hans rektorperiode ble BIs stilling innenfor utdanningssystemet ytterligere styrket. I denne perioden ble det formalisert flere avtaler både med private bedrifter og offentlige forvaltningsinstitusjoner.


1981 – 89: Jørgen Randers

Ekspansjon og akademisering
I 1981 ble Jørgen Randers valgt til BIs rektor. 36 år gammel hadde Randers en doktorgrad fra Massachusetts Institute of Technology (MIT) i USA og allsidig yrkeserfaring fra norske og utenlandske forskningsmiljøer. Under Randers’ rektorperiode opplevde BI en ekspansjon uten sidestykke. Akademisering og effektivisering gikk hånd i hånd. Arbeidet med å utvikle BI til en vitenskapelig høyskole ble prioritert som BIs desidert viktigste oppgave i perioden. Randers la opp til en offensiv og ekspansiv strategi og var den rektoren som akademiserte BI. Det var i denne perioden at BI opprettet et eget nettverk av regionale høyskoler. Det var også i Randers’ rektorperiode at BI fikk sine tre første professorer.

1975 – 81: Gerson Komissar
Samfunnsmessig legitimitet

I 1975 ble Gerson Komissar ansatt som rektor ved BI. Komissar hadde hatt tilknytning til BI siden 1946, og hadde kjent Øien helt fra studietiden hvor Øien jobbet som matematikklærer på Handelsgymnasiet i Trondheim. Komissars rektorperiode var en periode der nye visjoner ble lansert, bearbeidet og satt ut i livet med tilhørende organisasjonsendringer. En av endringene var å innføre valg av rektor. I 1977 ble Komissar selv BIs første valgte rektor. Gerson Komissar la grunnsteinene for videreutvikling av BI. Han utviklet entreprenørvirksomheten BI til en institusjon med samfunnsmessig legitimitet. Han introduserte samfunnsvitenskapelige fag og utvidet samarbeidet med offentlige myndigheter.


1943 – 75: Finn Øien

Gründer og grunnlegger
I 1943 opprettet Finn Øien Bedriftsøkonomisk Institutt. Øien, som selv var utdannet fysiker fra Universitetet i Oslo, hadde latt seg begeistre av bedriftsøkonomien og hadde visjoner om hvordan dette fagområdet kunne anvendes i næringslivet. BIs første kurs som ble opprettet høsten 1943 gikk over tre måneder på kveldstid med undervisning to timer, en kveld i uken. I 1946 lanserte BI sitt første høyskolestudium på dagtid. I 1959 ble det for første gang startet undervisning utenfor Oslo. Gjennom 32 år ledet Øien det som startet som en enmannsbedrift, men som i 1969 var blitt til en undervisningsinstitusjon verdig statsstøtte.