Biblioteket

Karnov Danmark

Dansk lovkommentar med forarbeider og historikk. EU Karnov og UfR – Ugeskrift for Retsvæsen.

Inneholder

Bekendtgjørelser, EU-Karnov, Karnov Noter, Forarbejder, Historik, UfR-artikler og Erhvervsjuridisk Tidsskrift.

Gå til databasen