Biblioteket

Opphavsrett i undervisningen

Hva kan man lovlig bruke som pensum og legge ut til studentene av opphavsrettsbeskyttet materiale, og hva kan man vise i forelesninger?

Litteratur / tekst

Elektronisk materiale:

Bokkapitler og artikler skal gjøres tilgjengelig for studentene sammen med øvrig litteratur via pensumverktøyet Talis Aspire Reading Lists. Systemet gir BI en enklere pensumadministrasjon og gir studentene direkte tilgang til alt BI har online gjennom biblioteklisenser og som vi har digitalisert.

Biblioteket sørger for direkte lenking for litteratur som er oppgitt i pensumlisten. PDF av artikler skal ikke lenger lastes inn i its learning. Men lenk gjerne fra its learning til pensumlisten, som gir direkte lenker videre.

Kontakt Kristin Danielsen for hjelp.

Trykt materiale:

BIs ledergruppe har besluttet at artikkelsamlinger kun unntaksvis skal trykkes opp fra høsten 2017.

BI betaler vederlag til Kopinor for lovlig å kunne kopiere/skanne/tilgjengeliggjøre pensum og andre tekster for egne studenter, etter følgende retningslinjer:

Kapitler og bokutdrag:

 • Det kan kopieres/skannes inntil 15 % av bokas sidetall. Utdraget må framkomme i kursets pensumliste med alle bibliografiske opplysninger, inkl. sidetall, det er ikke nok kun å oppgi «Artikkelsamling». Dette er viktig fordi BI må rapportere all bruk av bokutdrag til Kopinor, og kan bli kontrollert på dette.
 • Hvis bokutdraget overstiger 15 % må det innhentes tillatelse fra rettighetshaver for hele utdraget, og BI må betale ekstra for alle sidene som brukes. Kontakt Dagmar Langeggen for videre avklaring.
 • BIs ledergruppe har besluttet at artikkelsamlinger kun unntaksvis skal trykkes opp, men om nødvendig, se informasjon.
 • Alle bokutdrag/kapitler skal være merket med følgende:
  Studiested/Semester/Emnekode (fylles ut)
  "Dette materialet er vernet etter åndsverkloven og er helt eller delvis fremstilt etter avtale med Kopinor. Materialet kan benyttes av studenter som deltar i det aktuelle emnet, for egne studier, i ethvert format og på enhver plattform. Uten uttrykkelig samtykke fra rettighetshaver er annen eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt når det er hjemlet i lov (kopiering til privat bruk, sitat o.l.) eller avtale med Kopinor"

Vitenskapelige tidsskrifter:
Inntil én artikkel fra hvert enkelt hefte per kurs. (Husk alt vi har i elektronisk abonnement). 
Følgende kan kopieres/skannes/legges ut uten begrensninger: 
- materiale fra aviser og allmenne tidsskrifter
- materiale lovlig lagt ut på åpne internettsider
- materiale du selv har produsert og beholdt rettighetene til
- materiale hvor forfatteren har vært død i over 70 år 

Kopieringsavtalen gjelder for intern bruk, digitale kopier av opphavsrettbeskyttet materiale kan ikke gjøres tilgjengelig på åpne internettsider. Kopiering skal ikke erstatte kjøp av publikasjoner som det ellers ville være naturlig å anskaffe. Se Kopinor.

Artikkelsamlinger for opptrykk: Se info her.

Husk å oppgi kilde ved all bruk av opphavsrettsbeskyttet materiale. Navn på opphavsmann, samt verkets og publikasjonens tittel (bok eller tidsskrift), må framkomme.

Internett

 • Opphavsretten gjelder også på internett. Forsikre deg så langt det er mulig om at materiale du ønsker å bruke fra nettet er lagt ut lovlig og gir adgang til gjenbruk. Se dr. juris Olav Torvund

Lovlig gratis innhold fra internett

Studentbesvarelser

 • All bruk av studentbesvarelser på itslearning eller i klassen, krever samtykke fra studenten som har skrevet den. Dette gjelder selv om besvarelsen er anonymisert (dvs. hverken navn eller id-nummer påført, som Datatilsynet krever). Av hensyn til at tidligere eksamensoppgaver i noen grad gjenbrukes, anbefaler Studieavdelingen generelt å være varsom med å distribuere tidligere besvarelser.

Film

 • Filmer fra YouTube: YouTube-videoer som avspilles direkte fra internett vil som regel være greit både å vise og lenke til  (– men obs!  ikke om det er til åpenbart ulovlige kilder, så som Popcorn Time)
 • Utsnitt fra spillefilm  Filmklipp som brukes for å illustrere et poeng i undervisningen eller brukes som utgangspunkt for diskusjon i klassen, er lovlig bruk etter sitatregelen (åndsverksloven § 22, som gjør det tillatt å sitere fra et offentliggjort verk i samsvar med god skikk og i den utstrekning formålet betinger). Husk fullstendige kildeopplysninger.
 • Hele spillefilmer:  BI har lisensavtale med MPLC (Motion Picture Licensing Company). Dokumentarfilmer o.a. kan med dette vises i klasser uten å måtte innhente forhåndstillatelse, men kan ikke legges ut på itslearning. Avtalen gir også anledning til å vise film i sosiale sammenhenger på skolen, i regi av studenter eller ansatte. Det skal etter avtalen da ikke tas inngangspenger.
  Avtalen skal reforhandles og vi trenger et reelt bilde av bruk ved BI. Vennligst meld visning til BIs bibliotek på e-post oppghvsrett@bi.no.

Se også hva DelRett.no sier om bruk av film

TV og radio

 • Opptak av programmer:  BIs avtale med Norwaco tillater opptak og bruk av lyd- og billedprogram fra NRK og en rekke andre kanaler (ikke TV2). Se avtalen for oversikt over inkluderte kanaler. Opptakene kan legges på itslearning, men ikke på åpne websider.
 • Kjøp av programmer: Har du ikke opptaksmuligheter selv kan opptak fra NRK kjøpes rimelig fra AV-sentraler, fordi BI har avtale med Norwaco. Kontakinformasjon til AV-sentralene.
 • Programmer på internett, lagt ut av rettighetshaver (f.eks. nrk.no)  kan brukes fritt ved å lenke direkte. Husk alltid å oppgi hvor stoffet er hentet fra. Vær obs på at det gjerne er begrenset hvor lenge programmene ligger ute, og at det er mulig å sikre seg opptak (jfr. Norwacoavtalen).

Bilder og musikk

 • Gjengivelse av bilder/fotografier/billedkunst kan anses som tillatt om billedbruken er pedagogisk eller vitenskapelig begrunnet. Navn på opphavsmann skal alltid oppgis.
 • Korte musikklipp kan legges ut om de oppfyller betingelsene for sitat (se under Film, om sitatretten).

Trenger du mer utdypende informasjon anbefaler vi DelRett.no, som er en veiledningstjeneste om opphavsrett og bruk og deling av digitale læringsressurser.

Har du spørsmål om opphavsrett?

Ta gjerne kontakt med Ingun Grytli, biblioteket, tlf. 464 10 252.

DelRett.no - Veiledningstjeneste for bruk og deling av digitale læringsressurser

Veiledningstjeneste for bruk og deling av digitale læringsressurser

Kopinor - Organisasjon for rettighetshavere

Organisasjon for rettighetshavere

Forskerforbundets ressursside om opphavsrett

Creative Commons