Biblioteket

Skrive og referere

I en akademisk oppgave skal du vise at du kan finne og bruke faglitteratur og kunnskap knyttet til din problemstilling. Men hvordan finner du disse kildene og hvordan bruker du de på rett måte?

Kom i gang med oppgaven og finn informasjon

Før du søker etter informasjon må du vite hva du trenger for å svare på problemstillingen din. Når du vet mer om emnet ditt kan det føre til at du ønsker å spisse eller endre problemstillingen. Da kan det hende du må revurdere informasjonsbehovet ditt og kanskje søke flere ganger.

Strategier for å finne informasjon

Det finnes mange strategier for å finne informasjon. Du kan for eksempel:

 • Få anbefalinger
 • Se i litteraturlister i relevante bøker og artikler
 • Søke i databaser

Nettsiden Søk & Skriv er laget for studenter som ønsker å lære mer om informasjonssøk og akademisk skriving. I "Søk og skriv" kan du lese mer om hvordan du skaffer deg oversikt over et emne.

Vurder hvilken type informasjon du trenger

Trenger du bøker eller tidsskriftartikler, er du ute etter avisartikler, eller trenger du faktaopplysninger som statistikk eller bedriftsinformasjon? Ofte trenger du flere typer informasjon for å svare på problemstillingen din, og det betyr at du må søke flere forskjellige steder.

Bruker du for eksempel en lærebok må du vite at formålet med denne er å formidle etablert kunnskap. Tidsskriftartikler derimot formidler ny kunnskap eller nye perspektiver på et emne. Er du ute etter den nyeste forskningen kan det derfor være lurt å søke i tidsskriftdatabasene. For å lære mer om ulike typer kilder og hva som kjennetegner disse kan du ta en kikk på  "Søk og Skriv".

Definer problemstillingen din

Oversett problemstillingen din til søkeord som beskriver de ulike aspektene ved problemstillingen. Tenk på språk, synonymer og kombinasjoner av søkeord. Disse ordene bruker du videre i søkeprosessen.

 

Lær deg å søke

For få treff? Slik utvider du søket

 • Ved å trunkere søker du på stammen av et ord for å få med ulike varianter av ordet ved hjelp av en stjerne (*).
  Eksempel: Strateg* gir treff på strategi, strategier, strategiske, strategy osv.
 • Utvid søket ved å bruke OR. 
  Eksempel: Ved å søke etter "bedrift OR selskap" får du treff som inneholder enten det ene eller det andre søkeordet, eller begge.
 • Tenk på stavemåte, språk og skrivefeil.

For mange treff? Slik avgrenser du søket

 • Kombiner flere søkeord ved hjelp av AND. 
  Eksempel: Skriver du "markedsføring AND internett AND Facebook" må alle tre ordene være med i alle resultatene i trefflista.  
 • Bruk NOT for å utelukke visse aspekt ved temaet.
  Eksempel: "coaching NOT football".
 • Sett et begrep i anførselstegn for å vise at ordene skal stå i en bestemt rekkefølge.
  Eksempel: "corporate social responsibility".
 • Avgrens til en bestemt tidsperiode.
  Eksempel: Søk etter dokumenter publisert i tidsrommet 2000-2013.
 • Avgrens til en bestemt publikasjonstype.
  Eksempel: Søk etter akademisk artikler eller studentoppgaver.
 • Avgrens søket til bestemte felt. 
  Eksempel: Velg at et søkeord skal finnes i tittelen eller i sammendraget.

 

Hvor bør du søke?

Vi har tilgang til mange databaser med ulik type informasjon. Oversikt over alle databasene finner du her

Hele biblioteket i ett søk med Oria

 • Oria
  Her kan du søke på tvers i de fleste ressursene biblioteket har tilgang til. Her finner du bøker, tidsskriftartikler, studentoppgaver og rapporter, både trykte og elektroniske. Du kan også velge å søke etter litteratur som finnes ved andre universitets-  og høyskolebibliotek. 

Finn tidsskriftartikler

Selv om Oria også gir treff i artikler fra tidsskriftdatabasene våre, kan det i noen tilfeller være lurt å søke direkte i den enkelte databasen. Da kan man søke mer spesifikt fordi mer informasjon om artikkelen er søkbar. Business Source Complete er et eksempel på en database med tidsskriftartikler.

 • Business Source Complete
  Her finner du engelskspråklige tidsskriftartikler innenfor fagområdene økonomi, ledelse, finans og business.
 • Oversiktsartikler
 • Hvis man skal i gang med litteratursøk til en større oppgave kan oversiktsartikler (review articles) være et godt startpunkt.

Les mer om hva oversiktsartikler er og hvordan du finner de.

Finn avisartikler

 • Atekst 
  Her finner du artikler fra de fleste norske aviser, både papir- og nettutgaver. Blant annet Aftenposten, Dagens Næringsliv og Morgenbladet.

Finn regnskapstall for en bedrift

 • Proff Forvalt
  Her finner du regnskapstall for alle registrerte norske foretak.

Finn statistikk, makroøkonomiske data og forbrukerdata

Ressurssider for utvalgte fagsider

Metodelitteratur

I oppgaver der du skal samle inn data vil du ha behov for litteratur om forskningsmetode. Hovedsaklig skiller man mellom kvalitativ og kvantitativ metode. I boka "Forskningsmetode for økonomisk- administrative fag" av Johannesen, Christoffersen og Tufte beskrives de to hovedretningene slik:

 • Kvantitative metoder teller fenomener, altså kartlegger utbredelse. Et eksempel på kvantitative metoder er spørreskjema.
 • Kvalitative metoder sier noe om kvalitet eller kjennetegn/egenskaper ved fenomenet som studeres. Eksempler på kvalitative metoder er intervju og observasjon.

For å lære mer om metode kan du ta en kikk på noen av bøkene vi har lenket til nedenfor:

  Referanser

Johannesen, Asbjørn, Line Christoffersen og Per Arne Tufte. 2011. Forskningsmetode for økonomisk-administrative fag. 3.utg. Oslo: Abstrakt forlag.