Opptakskrav

Bachelor­studier og årsenheter

For å bli student ved BI må du ha generell studiekompetanse og et bestemt antall konkurransepoeng fra videregående skole. Noen studier har i tillegg spesielle krav til forkunnskaper. Har du ikke generell studiekompetanse, kan du likevel vurderes med bakgrunn i realkompetanse, dispensasjon eller betinget opptak.

Alt dette kan du lese om på denne siden.

Søker du opptak direkte til 2. eller 3. studieår kan du lese mer om dette nederst på siden.

Har du en utdanning fra utlandet? Se egne krav her.

1. GENERELL STUDIEKOMPETANSE:  

Generell studiekompetanse gjør deg kvalifisert for utdanning på høyskole- eller universitetsnivå. 

Det er flere veier til generell studiekompetanse:

 • Bestått norsk treårig videregående opplæring som gir generell studiekompetanse (fremkommer på vitnemålet).
 • Fullført og bestått yrkesfaglig opplæring og studiekompetansefagene*
 • 23/5-regelen; gjelder søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret, har bestått studiekompetansefagene* og kan dokumentere fem års fulltids arbeidserfaring og/eller utdanning. Les mer om 23/5-regelen
 • Fullført videregående opplæring ved Steinerskolen
 • Fullført en godkjent fagskoleutdanning
 • Fullført et universitets- eller høyskolestudium (60 studiepoeng)
 • Fullført en godkjent utenlandsk utdanning
 • Generell studiekompetanse etter tidligere ordninger

* Studiekompetansefag: 

 • Fullførte du videregående skole etter 2009 gjelder følgende fagkrav (total timetall i parentes): Norsk hovedmål, sidemål og muntlig (393), engelsk (140), matematikk (224), naturfag (140), samfunnsfag (84), historie (140)
 • Fullførte du videregående skole før 2009 gjelder følgende fagkrav (uketimer i parentes): Norsk (14), engelsk (5), matematikk (5), naturfag (5), samfunnsfag (2), historie (4)
 • Merk at dersom du tar engelsk som privatist, må du ta både skriftlig og muntlig eksamen.

 

2. POENGKRAV

For å bli student på BI trenger du et bestemt antall konkurransepoeng, som er basert på karaktersnittet ditt fra videregående skole og flere muligheter for tilleggspoeng. Du kan lese om hvordan poengene beregnes under punkt 6. Er du usikker på om du har nok poeng, oppfordrer vi deg til å sende inn en søknad for vurdering.  

Poengkravet kan variere fra år til år. For studieåret 2017/18 var poengkravet:

 • Bachelorstudier (unntatt Siviløkonom): 35 poeng
 • Årsenheter: 28 poeng
 • Siviløkonom (Bachelor i Økonomi og Ledelse): For førstegangsvitnemål er kravet 44 poeng, ellers er kravet 47 poeng

 

Særskilt vurdering: 

I enkelte tilfeller kan man søke om særskilt vurdering. For å få en slik vurdering må du ha generell studiekompetanse og dekke eventuelle spesielle opptakskrav. Særskilt vurdering kan gjøres i tilfeller hvor du ikke oppfyller poengkravet til opptak.

For å kunne bli vurdert må årsak være en funksjonshemming, sykdom, ulykke eller en annen uforutsett hendelse som har påvirket dine karakterer i den videregående skolen. Resultatet er at det ikke gis et riktig bilde av det faktiske kunnskapsnivået. Dette gjelder også søkere som har et annet morsmål enn norsk og som har fullført videregående skole i Norge med kortere botid enn 6 år.

For å sikre at din søknad blir ferdigbehandlet til studiestart bør søknad med relevant dokumentasjon sendes inn før 1. august.

Les mer om særskilt vurdering her  

3. HAR DU IKKE GENERELL STUDIEKOMPETANSE? 

Har du ikke generell studiekompetanse kan du få vurdert om du kvalifiserer for opptak på grunnlag av realkompetanse. Det er i tillegg to unntak som kan gi opptak til studier: Dispensasjon og betinget opptak.

Realkompetanse: 

Søkere som er 25 år eller eldre i opptaksåret og som ikke kan dokumentere generell studiekompetanse, har krav på å få vurdert om de kvalifiserer for et bestemt studium på grunnlag av realkompetanse. Realkompetanse er relevant kunnskap søkeren har fått gjennom yrkespraksis, skolegang, ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid, utdanning eller på annen måte. Det er krav om minimum 5 års relevant arbeidserfaring og/eller praksis. Kvalifikasjonene blir vurdert i forhold til studiet det søkes opptak til. Det vektlegges om søkeren har nødvendige faglige forutsetninger for å gjennomføre det aktuelle studiet.

Les mer om realkompetanse her

Unntak:

Dispensasjon: 

I særskilte tilfeller kan det gjøres unntak fra kravet om generell studiekompetanse. Søknad om dispensasjon kan benyttes dersom fag mangler fra videregående skole, og det ikke har vært mulig å fullføre på grunn av sykdom, funksjonshemming eller lignende. Søker kan ikke fylle mer enn 24 år i opptaksåret.

For å sikre at din søknad blir ferdigbehandlet til studiestart bør søknad med relevant dokumentasjon sendes inn før 1. august.

Les mer om dispensasjon her

Betinget opptak: 

Søkere som på grunn av spesielle omstendigheter (eksempelvis sykdom) ikke kan avlegge eksamen i videregående opplæring, og som derfor ikke får vitnemål for bestått opplæring, kan søke om betinget opptak.

For å sikre at din søknad blir ferdigbehandlet til studiestart bør søknad med relevant dokumentasjon sendes inn før 1. august.

Les mer om betinget opptak her

4. SØKNADSBEHANDLING:

Søknader om opptak til studier ved BI behandles ved den enkelte campus. Først når søknaden er komplett, det vil si at all relevant dokumentasjon er lastet opp i Søkeweb (ev. sendt per post, ved sensitiv informasjon), vil søknaden bli behandlet. BI opererer med en søknadsfrist 15. april, men praktiserer rullerende opptak helt frem til studiestart forutsatt ledige plasser.

Søknader om opptak på bakgrunn av 23/5-regelen, realkompetanse, dispensasjon, særskilt vurdering, betinget opptak og eksterne innpasninger bes sendes inn før 1. august for å sikre ferdigbehandling til studiestart. Det forutsettes også at all relevant dokumentasjon er lastet opp/sendt inn før 1. august.

Dersom du mottar et tilbud om studieplass ved BI, kan du både signere og returnere studiekontrakten elektronisk via Søkeweb.

Opptakskomite: 

BI har en sentral Opptakskomite som behandler alle kompliserte søknader. Komiteen er satt sammen av ansatte fra ulike enheter med ulik kompetanse, både vitenskapelige- og administrativt ansatte. Opptakskomiteen behandler bl.a. følgende søknader: 

 • Søknader om særskilt vurdering
 • Søknader om dispensasjon
 • Søknader om innpass av utenlandsk utdanning

5. SPESIELLE OPPTAKSKRAV:

I tillegg til generell studiekompetanse og poengkrav har følgende studium noen ekstra krav:

Bachelor i økonomi og ledelse (Siviløkonom):
- Dokumenterte kunnskaper i matematikk tilsvarende matematikk R1 eller matematikk S1 + S2 eller tilsvarende.

Bachelor of Business Administration:
- Se egne opptakskrav

6. BEREGNING AV POENG: 

Her finner du en forklaring på hvordan din poengsum regnes ut.

Beregning av skolepoeng:
Karakterpoeng maks 60
+ Realfags- og språkpoeng maks 4
= Skolepoeng maks 64

Beregning av opptakspoeng:
Skolepoeng
+ Alderspoeng (maks 8 poeng)
+ Øvrig mulige tilleggspoeng (maks 2 poeng)
= Opptakspoeng

Karakterpoeng:
Karakterpoengene blir beregnet på grunnlag av alle karakterene på vitnemålet. Summen av karakterene blir dividert på antall karakterer. Gjennomsnittet blir så multiplisert med 10 og gir karakterpoeng.

Realfags- og språkpoeng:
Det gis realfagspoeng for realfag fra utdanningsprogram for studiespesialisering i Kunnskapsløftet og allmennfaglig studieretning i Reform 94. Hver søker kan få maksimum 4 realfagspoeng. Det gis språkpoeng for programfag tatt i andre fremmedspråk enn engelsk. Språkpoengene er innenfor den samme rammen som realfagspoengene. Ingen søker kan få mer enn 4 poeng til sammen for realfag og fremmedspråk.

Alderspoeng:
For søkere med fullført og bestått vitnemål fra videregående utdanning beregnes alderspoeng fra og med fylte 20 år i søknadsåret. Ved søknad på grunnlag av deleksamen beregnes alderspoeng fra og med fylte 24 år. Det gis 2 poeng pr. år, maks for 4 år.  

Forklaring:
20 år = 2 poeng
21 år = 4 poeng
22 år = 6 poeng
23 år = 8 poeng

Øvrige mulige tilleggspoeng:
Det gis inntil 2 tilleggspoeng for enten  

 • fullført 60 studiepoeng fra universitet/høyskole eller
 • fullført ett år på folkehøyskole med godkjent dokumentasjon eller
 • fullført militær eller sivil førstegangstjeneste

2 tilleggspoeng er full kvote, selv om søkeren kan dokumentere mer enn ett av kravene nevnt over. Fullført halvårig studium eller 30 studiepoeng (10 vekttall) gir 1 tilleggspoeng.

7. OPPTAK TIL 2. OG 3. STUDIEÅR:

Eksterne søkere:
Søkere direkte til andre eller tredje studieår, som har utdanning fra andre høyskoler eller universiteter enn Handelshøyskolen BI, må laste opp følgende dokumenter i Søkeweb: 

 • Dokumentasjon på generell studiekompetanse
 • Dokumentasjon (vitnemål eller karakterutskrift) på tidligere utdanning og avlagte eksamener. For at utdanning fra andre høyskoler/universiteter skal vurderes, må studiet være akkreditert
 • Kursbeskrivelser til kurs det søkes innpasning av

Ved søknad om innpasning av utenlandsk utdanning må i tillegg følgende lastes opp: 

 • Forklaring av karaktersystem og studiepoeng/ECTS
 • Forklaring på hva som regnes som full studieprogresjon per år

Opptakskravene kan variere fra år til år. Det er alltid inneværende års opptakskrav som er gjeldende.

Interne søkere:
Søkere som allerede er student ved Handelshøyskolen BI, og som tidligere har lastet opp søknadsdokumentasjon i Søkeweb, tenger ikke å laste opp dette på nytt.
Merk at det kan være nødvendig med ny og relevant dokumentasjon, avhengig av hvilket studium det søkes opptak til. 

Opptakskravene kan variere fra år til år. Det er alltid inneværende års opptakskrav som er gjeldende.