Kursbeskrivelse

Bedriftsøkonomi og finans

Introduksjon

Formålet med dette første kurset innen det bedriftsøkonomiske fagområdet er å gi studentene grunnleggende basiskunnskaper og ferdigheter, slik at de kan delta i diskusjoner om bedriftsøkonomiske problemstillinger, gjennomføre enkle bedriftsøkonomiske analyser, fatte bedriftsøkonomisk sett riktige beslutninger og kommunisere resultatet av analysene på en forståelig måte.

Kursets innhold

Kurset består av tre delemner:

Delemne 1: Regnskap og budsjettering

 • Finansregnskapets hovedrapporter (resultatregnskapet og balansen)
 • Prinsipper og sentrale vurderingsregler i finansregnskapet
 • Hvordan kan finansregnskapet brukes (regnskapsanalyse)?
 • Budsjettering og økonomistyring
  • Hovedbudsjettene (resultatbudsjettet, likviditetsbudsjettet og balansebudsjettet) og sammenhengen mellom dem.

Delemne 2: Kostnads- og inntektsanalyse

 • Kostnader
 • Kalkyler: Bidrag og selvkost
 • KRV-analyser
 • Inntektsteori og markedstilpasning
 • Noen spesielle beslutningsproblemer
  • Beslutningsrelevante kostnader og inntekter
  • Ledig kapasitet
  • Lønnsomhetsanalyser av markedsføringskampanjer og rabatter
  • Produktvalg ved knappe ressurser

Delemne 3: Prosjektanalyse

 • Pengenes tidsverdi, renteregning og diskontering
 • Hvordan måle investeringers lønnsomhet?
 • Kapitalbehov og finansiering

Læringsmål

Etter endt kurs skal studentene kunne forklare sentrale begreper og redegjøre for viktige verktøy som brukes i analyser av bedriftsøkonomiske problemstillinger (med verktøy menes sammenhenger, metoder, teknikker, modeller, teorier o.l. som brukes innen fagområdet).

 • Eksempler på begreper som skal kunne forklares: Faste kostnader, variable kostnader, sunk cost, nåverdi, internrente, alternativkostnad, resultatregnskap, dekningsbidrag, totalkapitalens rentabilitet, kontantstrøm.
 • Eksempler fra verktøykassa: Dekningsbidragskalkyler, selvkostkalkyler, resultatregnskap, likviditetsbudsjett, nullpunktsomsetning, optimal tilpasning, forholdstall og avviksanalyser.

Eksamensform

 • Skriftlig eksamen: 100%