Kursbeskrivelse

Finans I

Introduksjon

Tittelen tiltross, dette introduksjonskurset fokuserer nesten utelukkende på lønnsomhetsanalyse av realinvesteringer (produksjonsutstyr, maskiner og anlegg, etc.) og finansielle investeringer (aksjer og obligasjoner). Formålet med kurset er derfor tilegnelse av kunnskap om begreper og metoder som benyttes i arbeid med slik analyse. Estimering av forventet avkastning og risiko i finansielle investeringer benyttes som input-data i beregningen av risikojustert avkastningskrav til realinvesteringer.  

Kursets innhold

 • Introduksjon - Plassering av kursets innhold i finansfaget.
 • Kontantstrømmer
 • Renteregning/Finansmatematikk
 • Beslutningskriterier (nettonåverdi, internrente, payback m.m)
 • Rentens terminstruktur
 • Kapitalverdimodellen
 • Gjennomsnittlig kapitalkostnad
 • Markedseffisiens

Læringsmål

Etter endt kurs skal studentene:

 • Forstå investeringsanalysens funksjon i finansfaget.
 • Forstå hvorfor vi fokuserer på kontantstrømmer og ikke resultat.
 • Forstå anvendelse av diskonteringrente som kapitalkostnad samt ulike diskonteringsmodeller i finansmatematikken.
 • Forstå betydningen av, og forskjellene mellom, de ulike beslutningskriteriene for en investering: Netto nåverdi, internrente, payback m.m.
 • Forstå hva som menes med rentens terminstruktur og terminrenter.
 • Forstå betydningen av begrepene total risiko, relevant risiko og irrelevant risiko for en investor som holder en diversifisert portefølje.
 • Forstå hvordan kapitalverdimodellen (KVM) fremkommer og betydningen av betakoeffisienten som mål på relevant (systematisk) risiko.
 • Forstå begrepet, og betydningen av, markedseffisiens.

Eksamensform

 • Skriftlig eksamen: 100%