Kursbeskrivelse

Finans

Introduksjon

Dette introduksjonskurset i finans fokuserer primært på investeringssiden av finansfaget. Hensikten med faget er at studentene skal tilegne seg nødvendig kunnskap om de begreper og metoder som benyttes for å fatte investeringsbeslutninger. Det må nevnes at metodene er anvendbare på finansielle investeringer (aksjer og obligasjoner) så vel som på såkalte realinvesteringer (utbygginger m.m.). Kurset vil også forklare betydningen av bærekraftinge investeringsbeslutninger.

Kursets innhold

 • Introduksjon - Plassering av kursets innhold i finansfaget.
 • Kontantstrømmer.
 • Renteregning/Finansmatematikk.
 • Beslutningskriterier (Nettonåverdi, Internrente, Payback m.m).
 • Kapitalrasjonering.
 • Verdsetting av obligasjoner.
 • Verdsetting av aksjer.
 • Risikobegrepet.
 • Kapitalverdimodellen.
 • Gjennomsnittlig kapitalkostnad.

Læringsmål

I løpet av kurset skal studentene tilegne seg kunnskaper om:

 • Investeringsanalysens plass i finansfaget.
 • Hvorfor vi fokuserer på kontantstrømmer og ikke resultat.
 • Hva størrelsen på en kontantstrøm betyr.
 • Hva som menes med de ulike diskonteringsprinsippene i renteregningen/finansmatematikken.
 • Hva som menes med diskonteringsrente/kapitalkostnad.
 • Betydningen av, og forskjellene mellom, de ulike beslutningskriteriene for en investering/finansiering. Herunder; Nettonåverdi, Internrente, Payback m.m.
 • Forstå betyningen av bærekraftinge investeringer
 • Hvordan kapitalrasjonering påvirker investeringsbeslutningen for realprosjekter.
 • Hvordan man kan anvende de nevnte beslutningskriteriene til å verdsette finansielle instrumenter som aksjer og obligasjoner samt realinvesteringer.
 • Hva ligger i begrepene total risiko, relevant risiko og irrelevant risiko.
 • Innholdet i porteføljeteorien og dens betydning for det vi kaller diversifiseringsgevinster på et overordnet nivå.
 • Hva som menes med Beta samt å kunne tolke størrelsen på denne.
 • Kapitalverdimodellen (CAPM) og hvordan denne fremkommer på et overordnet nivå.
 • Hva som menes med gjennomsnittlig kapitalkostnad (WACC) og når denne skal brukes.
 • Verdien av fleksibilitet i investeringsprosjekter på et overordnet nivå.

Eksamensform

 • Skriftlig eksamen: 100%