Kursbeskrivelse

Finans

Introduksjon

Dette introduksjonskurset i finans fokuserer primært på investeringssiden av finansfaget. Hensikten med faget er at studentene skal tilegne seg nødvendig kunnskap om de begreper og metoder som benyttes for å fatte investeringsbeslutninger. Det må nevnes at metodene er anvendbare på finansielle investeringer (aksjer og obligasjoner) så vel som på såkalte realinvesteringer (utbygginger m.m.)

Kursets innhold

 • Introduksjon - Plassering av kursets innhold i finansfaget.
 • Kontantstrømmer.
 • Renteregning/Finansmatematikk.
 • Beslutningskriterier (Nettonåverdi, Internrente, Payback m.m).
 • Kapitalrasjonering.
 • Verdsetting av obligasjoner.
 • Verdsetting av aksjer.
 • Risikobegrepet.
 • Kapitalverdimodellen.
 • Gjennomsnittlig kapitalkostnad.

Læringsmål

I løpet av kurset skal studentene tilegne seg kunnskaper om:

 • Investeringsanalysens plass i finansfaget.
 • Hvorfor vi fokuserer på kontantstrømmer og ikke resultat.
 • Hva størrelsen på en kontantstrøm betyr.
 • Hva som menes med de ulike diskonteringsprinsippene i renteregningen/finansmatematikken.
 • Hva som menes med diskonteringsrente/kapitalkostnad.
 • Betydningen av, og forskjellene mellom, de ulike beslutningskriteriene for en investering/finansiering. Herunder; Nettonåverdi, Internrente, Payback m.m.
 • Hvordan kapitalrasjonering påvirker investeringsbeslutningen for realprosjekter.
 • Hvordan man kan anvende de nevnte beslutningskriteriene til å verdsette finansielle instrumenter som aksjer og obligasjoner samt realinvesteringer.
 • Hva ligger i begrepene total risiko, relevant risiko og irrelevant risiko.
 • Innholdet i porteføljeteorien og dens betydning for det vi kaller diversifiseringsgevinster på et overordnet nivå.
 • Hva som menes med Beta samt å kunne tolke størrelsen på denne.
 • Kapitalverdimodellen (CAPM) og hvordan denne fremkommer på et overordnet nivå.
 • Hva som menes med gjennomsnittlig kapitalkostnad (WACC) og når denne skal brukes.
 • Verdien av fleksibilitet i investeringsprosjekter på et overordnet nivå.

Eksamensform

 • Skriftlig eksamen: 100%