Kursbeskrivelse

Finansregnskap og regnskapsanalyse

Introduksjon

Alle aksjeselskaper og en god del andre virksomheter må hvert år utarbeide et årsregnskap, og årsregnskapet gir alle som vil innsyn i hvordan økonomien har utviklet seg. Dette kurset gir kunnskaper om hvordan årsregnskapet blir til og hvordan det kan brukes.

Årsregnskapet skal settes opp på en bestemt måte. Lovgivningen på området er omfattende, og den regulerer hele produksjonsprosessen: Fra bokføring av transaksjonene som virksomheten gjennomfører til hva slags informasjon som skal gis i den offentlige tilgjengelige årsrapporten.

Første del av kurset er viet teknikker og metoder som brukes for at en virksomhet skal få registrert alle transaksjoner den foretar i løpet av et år. Næringsdrivende kan ikke nøye seg med bare å bokføre de transaksjoner som skjer etter hvert som de skjer. Når året er slutt må den økonomiske statusen gjøres opp, dvs. at virksomheten må kartlegge hva den har av eiendeler og gjeld og beregne hvor mye den har tjent eller tap. Den andre delen av kurset er viet denne prosessen, og denne delen tar for seg hva årsregnskapet skal inneholde av informasjon og reglene som skal brukes når eiendeler og gjeld skal verdsettes og overskuddet måles.

Årsregnskapet er offentlig tilgjengelig, og den viktigste informasjon om hvert selskap er bare et tastetrykk unna siden hovedtallene ligger fritt tilgjengelig på internett. Kursets tredje del tar for seg hvordan årsregnskapet kan brukes.

Kursets innhold

 • Hva er regnskap og bokføring?
 • Transaksjoner og balanselikningen
 • Transaksjoner og regnskapssystemet (det dobbelte bokholderis prinsipp)
 • Avslutning av regnskapet: fra saldobalansen til resultatregnskapet og balansen
 • Sentrale regnskapsprinsipper
 • Måling av eiendeler og gjeld
 • Kontantstrømoppstillingen
 • Sammenhengen mellom regnskap og skatt
 • Regnskapet som informasjonskilde
 • Tidsserieanalyser og tverrsnittsanalyser av lønnsomhet, likviditet, soliditet og finansiering.

Læringsmål

Etter endt kurs skal studentene kunne:

 • Bokføre vanlige transaksjoner og innarbeide ofte forekommende årsavslutningsmomenter (herunder beregning av årets skattekostnad og disponeringen av årsresultatet) i samsvar med det dobbelte bokholderis prinsipp, samt sette opp endelig resultatregnskap og balanse.
 • Redegjøre for de viktigste regnskapsreglene for måling av eiendeler og gjeld.

Eksamensform

 • Skriftlig eksamen: 100%