Kursbeskrivelse

Makroøkonomi for økonomer

Introduksjon

Makroøkonomi er studiet av et lands økonomi som helhet. Faget dreier seg om fenomener som vedvarende økonomisk vekst, konjunkturbevegelser fra år til år, arbeidsledighet, prisstigning og underskudd eller overskudd i utenriksøkonomien. Analyser av hvordan myndighetene kan påvirke den makroøkonomiske utviklingen gjennom finanspolitikk og pengepolitikk står sentralt i dette faget.

Kursets innhold

  • Nasjonalregnskap og økonomiske indikatorer 
  • Befolkningsutvikling og nasjoners velstand 
  • Økonomisk vekst og ulikhet
  • Arbeidsmarkedet: institusjoner og arbeidsledighet
  • Penger, kreditt og valuta
  • Konjunkturer
  • Aktivabobler og finanskriser 
  • Inflasjon, forventet inflasjon og produksjonsgap 
  • Penge- og finanspolitikk

Læringsmål

Hovedmålet med kurset er å gi en innføring i det makroøkonomiske fagfeltet slik at du får et godt faglig grunnlag til å følge med på hva som skjer i norsk økonomi og bakgrunnen for den økonomiske politikken til Regjeringen og Norges Bank. Du vil også lære hvordan norsk økonomi blir påvirket av internasjonale forhold og hvilke økonomiske indikatorer som inneholder den nyeste informasjon om den aktuelle konjunktursituasjonen. For å kunne tilegne seg dette faglige grunnlaget, må du sette deg inn i begreper, sammenhenger og faktiske kunnskaper som vil gjøre deg i stand til å forstå de grunnleggende årsakene til fenomener som konjunkturbevegelser, økonomisk vekst og stagnasjon, arbeidsledighet og inflasjon, samt forstå hvordan økonomisk politikk virker inn på den økonomiske utviklingen både på kort og lang sikt.

Etter gjennomført kurs skal du kunne gjøre rede for makroøkonomiske begreper, indikatorer og sentrale mål og virkemidler i norsk økonomisk politikk, og herunder forstå sammenhengen mellom mål og virkemidler. Du skal kunne forklare det fundamentale skillet mellom realøkonomi på den ene siden og penger og finansielle forhold på den andre. Du skal ha opparbeidet kunnskap om sentrale drivkrefter bak økonomisk vekst, og på bakgrunn av data, kunne ta stilling til om et lands økonomiske vekst er balansert eller ikke. Pengepolitikken har en sentral plass i den økonomiske politikk og du skal kunne redegjøre for ulike aspekter ved det å ha et inflasjonsmål for pengepolitikken. Du må ha en god oversikt over økonomiske sammenhenger og etablerte makroøkonomiske teorier og empiriske kunnskaper og kunne analysere økonomiens virkemåte og virkninger av økonomisk politikk innenfor en liten åpen økonomi med fleksibel valutakurs. Du skal kunne gjennomføre slike drøftinger ved hjelp av både matematiske og grafiske modellresonnementer. Du skal også ha utviklet en kritisk sans som gjør deg i stand til å skille mellom riktige og gale utsagn om makroøkonomi og økonomisk politikk, samt skille mellom deskriptive og normative utsagn.

Eksamensform

  • Skriftlig eksamen: 100%