Kursbeskrivelse

Makroøkonomi for økonomer

Introduksjon

Makroøkonomi er studiet av et lands økonomi som helhet. Faget dreier seg om fenomener som vedvarende økonomisk vekst, konjunkturbevegelser fra år til år, arbeidsledighet, prisstigning og underskudd eller overskudd i utenriksøkonomien. Analyser av hvordan myndighetene kan påvirke den makroøkonomiske utviklingen gjennom finanspolitikk og pengepolitikk står sentralt i dette faget.

Kursets innhold

 • Introduksjon til makroøkonomi
 • Nasjonalregnskap og økonomiske indikatorer 
 • Befolkningsutvikling og nasjoners velstand 
 • Produktivitet, økonomisk vekst og ulikhet
 • Arbeidsmarkedet: institusjoner og arbeidsledighet
 • Penger, kreditt og valuta
 • Konjunkturer
 • Aktivabobler og finanskriser 
 • Inflasjon, forventet inflasjon og produksjonsgap 
 • Penge- og finanspolitikk

Læringsmål

Etter gjennomført kurs skal studentene ha kunnskap om:

 • Sentrale makroøkonomiske begreper og sammenhenger mellom makroøkonomiske variabler.
 • Makroøkonomiske indikatorer som inneholder informasjon om den aktuelle konjunktursituasjonen.
 • Faktorer som forklarer økonomisk vekst og hva som menes med bærekraftig vekst.
 • Sentrale målsettinger og virkemidler i den økonomiske politikken og bakgrunnen for den økonomiske politikken som føres av Regjeringen og Norges Bank.
 • Hvordan digitalisering og ny teknologi kan påvirke etterspørselen etter arbeidskraft
 • Hvordan økonomisk politikk virker i en liten åpen økonomi med fleksibel valutakurs.
 • Hvordan norsk økonomi påvirkes av internasjonale forhold.
 • Sentrale vurderinger som ligger til grunn for utøvelsen av pengepolitikken og finanspolitikkens mål og virkemidler.
 • Forskjellen mellom deskriptive og normative utsagn.

Eksamensform

 • Skriftlig eksamen: 100%