Kursbeskrivelse

Makroøkonomi I

Introduksjon

Makroøkonomi er studiet av et lands økonomi som helhet. Faget dreier seg om fenomener som vedvarende økonomisk vekst, konjunkturbevegelser og økonomiske kriser, arbeidsledighet, prisstigning og utenriksøkonomi. Analyser av hvordan myndighetene kan påvirke den makroøkonomiske utviklingen gjennom finanspollitikk og pengepolitikk står svært sentralt i dette fagfeltet.
Makroøkonomi I fokuserer først og fremst på grunnleggende begreper og sammenhenger, og økonomisk utvikling på lang sikt. Makroøkonomi I danner grunnmuren for kurset Makroøkonomi II.

Kursets innhold

 1. Nasjonalregnskap og økonomiske indikatorer
 2. Befolkningsutvikling og befolkningstrender
 3. Langsiktig økonomisk vekst og inntektsfordelingen mellom arbeid og kapital.
 4. Solow-modellen for kapitalakkumulasjon og økonomisk vekst på lang sikt.
 5. Humankapital, innovasjoner og teknologisk utvikling.
 6. Produktivitet og effektivitet
 7. Betydningen av politiske og økonomiske institusjoner og politikk for nasjoners velstand.
 8. Inntektsulikhet og økonomisk vekst.
 9. Naturressurser, miljø og økonomisk vekst
 10. Strukturell arbeidsledighet: arbeidsmarkedsfriksjoner, samt lønns- og prissetting.
 11. Pengenøytralitet: Skillet mellom realøkonomi og nominelle størrelser som penger, kreditt, prisnivå og valutakurser
 12. Langsiktige virkninger av finanspolitikk.

Læringsmål

Etter endt kurs skal studentene ha:

 • Tilegnet seg et presist begrepsapparat og innsikt i makroøkonomiske teorier og tilhørende empiriske kunnskaper som forklarer langsiktige vekstprosesser, varig (strukturell) arbeidsledighet, prisstigning og utvikling i andre nominelle størrelserr.
 • Tilegnet seg en oversikt over viktige befolkningsspørsmål og få innsikt i hvordan makroøkonomiske vekstprosesser henger sammen med vekst i realkapital og humankapital, samt produktivitetsvekst.
 • Opparbeidet kunnskap om egenskapene til den aggregerte produktfunksjonen, og hvordan Solows vekstmodell kan anvendes til dynamiske analyser av økonomisk vekst på lang sikt.
 • Lært om bærekraftig økonomisk vekst som tar i betraktning ikke-fornybare naturressurser og miljøet.
 • Tilegnet seg kunnskap om de langsiktige virkningene av finanspolitikk.

Eksamensform

 • Skriftlig eksamen: 100%