Kursbeskrivelse

Makroøkonomi - KONTINUASJONSEKSAMEN

Introduksjon

Makroøkonomi er studiet av et lands økonomi som helhet. Faget dreier seg om fenomener som vedvarende økonomisk vekst, konjunkturbevegelser fra år til år, arbeidsledighet, prisstigning og underskudd eller overskudd i utenriksøkonomien. Analyser av hvordan myndighetene kan påvirke den makroøkonomiske utviklingen gjennom finanspolitikk og pengepolitikk står sentralt i dette faget.

Kursets innhold

  1. Nasjonalregnskap og økonomiske indikatorer
  2. Grunnlaget for nasjoners velstand
  3. Strukturell arbeidsledighet
  4. Penger og nominelle størrelser
  5. Konjunkturer, samlet etterspørsel og finanspolitikk
  6. Finansmarkeder, rente og kortsiktige virkninger av pengepolitikk
  7. Åpen økonomi: Kapitalmobilitet, valutakurs og konjunkturer
  8. Konjunkturer, inflasjon og pengepolitikk: Norges Banks inflasjonsmålstyring
  9. Langsiktige virkninger av finanspolitikk.

Læringsmål

Hovedmålet med kurset er å gi en innføring i det makroøkonomiske fagfeltet slik at du får et godt faglig grunnlag til å følge med på hva som skjer i norsk økonomi og internasjonal økonomi og bakgrunnen for den økonomiske politikken til Regjeringen og Norges Bank. Du vil også lære hvordan norsk økonomi blir påvirket av internasjonale forhold og hvilke økonomiske indikatorer som inneholder den nyeste informasjon om den aktuelle konjunktursituasjonen. For å kunne tilegne seg dette faglige grunnlaget, må du sette seg inn i begreper, sammenhenger og faktiske kunnskaper som vil gjøre deg i stand til å forstå de grunnleggende årsakene til fenomener som konjunkturbevegelser, økonomisk vekst og stagnasjon, arbeidsledighet og inflasjon, samt forstå hvordan økonomisk politikk virker inn på den økonomiske utviklingen, herunder inflasjonsmålstying gjennom pengepolitikken.

Etter gjennomført kurs skal du kunne gjøre rede for makroøkonomiske begreper, indikatorer og sentrale mål og virkemidler i norsk økonomisk politikk. Du skal kunne forklare det fundamentale skillet mellom realøkonomi på den ene siden og penger og finansielle forhold på den andre. Du skal også ha utviklet en kritisk sans som gjør deg i stand til å skille mellom riktige og gale utsagn om makroøkonomi og økonomisk politikk på et elementært nivå (lavt nivå). Du må ha en god oversikt over økonomiske sammenhenger og etablerte makroøkonomiske teorier og empiriske kunnskaper (mellomnivå), og kunne drøfte økonomiens virkemåte og virkninger av økonomisk politikk ved hjelp av grafiske modellresonnementer (høyt nivå).

Eksamensform

  • Flervalgseksamen: 100%