Kursbeskrivelse

Matematikk for økonomer

Introduksjon

Matematikk for økonomer er et grunnleggende matematikk-kurs som inngår som en obligatorisk del av bachelorprogrammene i økonomisk administrative fag. Kurset gjennomføres i løpet av det første studieåret og går over to semestre. I det første semesteret grunnleggende temaer innen algebra, funksjoner med en variabel og danner grunnlaget for hoveddelen av kurset som går i annet semester. For nettstudiene gjennomføres kurset i sin helhet både i vårsemesteret og i høstsemesteret.

Kursets innhold

 • Elementær algebra og løsning av likninger og likningssystemer
 • Funksjonsbegrepet og grunnleggende funksjoner som polynomfunksjoner, rasjonale funksjoner, eksponensial og logaritmefunksjoner
 • Derivasjon og funksjonsanalyse: Grenser, kontinuitet, derivasjonsregler, derivasjon av sammensatte funksjoner, anvendelse av derivasjon i økonomiske problemstillinger, funksjonsdrøfting, elastisiteter
 • Rekker og finansmatematikk
 • Enkel integrasjon
 • Funksjoner av flere variable: Partielle deriverte, stasjonære punkter. Maksimum- og minimumsproblemer for to variabler med og uten bibetingelses Lagranges metode)
 • Determinanter og løsning av likninger med bruk av Gauss-eliminasjon.

Læringsmål

Etter å ha gjennomført kurset skal studenten ha tilegnet seg matematiske kunnskaper innen grunnleggende algebra og funksjonsteori også med funksjoner i flere variable.

Eksamensform

 • Innleveringsoppgave: 0 (bestått/ikke bestått)
 • Flervalgseksamen: 20%
 • Innleveringsoppgave: 0 (bestått/ikke bestått)
 • Skriftlig eksamen: 80%