Kursbeskrivelse

Økonomistyring

Introduksjon

Kjernen i det bedriftsøkonomiske fagområdet dekker økonomistyring (= inntekts- og kostnadsanalyse, driftsregnskap, budsjettering og kontroll), finans (= investering og finansiering), finansregnskap og regnskapsanalyse.

Målsettingen med dette første kurset innen det bedriftsøkonomiske fagområdet er å gi studentene grunnleggende basiskunnskaper og ferdigheter, slik at de kan delta i diskusjoner om bedriftsøkonomiske problemstillinger, gjennomføre enkle bedriftsøkonomiske analyser, fatte bedriftsøkonomisk sett riktige beslutninger og kommunisere resultatet av analysene på en forståelig måte.

Kurset tar utgangspunkt i flerperiodisk investeringsanalyse. Ved å betrakte hovedaktivitetene i en bedrift som ledd i et investeringsprosjekt som går over flere perioder, understrekes viktigheten av at alle økonomiske virkninger av prosjektet blir tatt i betraktning og at man tenker langsiktig (til prosjektet blir avsluttet).

Etter gjennomgangen av det helhetlige og langsiktige perspektivet som finans gir, tar kurset for seg utvalgte problemstillinger som gir mer detaljert kunnskap om og forståelse for biter som er viktig for mer kortsiktig økonomisk styring og kontroll. Denne innfallsvinkelen til det bedriftsøkonomiske fagområdet gjør at det blir enklere å forstå delemner som inngår i fagområdet når man vet hvorfor de tas opp og hvordan de passer inn i helheten.

Kursets innhold

Kurset består av fem delemner:

Del 1: Investering og finansiering

 • Prosjektanalyse
 • Pengenes tidsverdi, renteregning og diskontering
 • Budsjettering av kontantstrøm
 • Hvordan måle investeringers lønnsomhet?
 • Finansieringskostnader

Del 2: Kostnads- og inntektsanalyse

 • Kostnadsteori
 • Inntektsteori og markedstilpasning
 • Kostnads-, resultat- og volumanalyse

Del 3: Regnskap og budsjettering

 • Finansregnskapets hovedrapporter (resultatregnskapet og balansen)
 • Hvordan blir finansregnskapet til (grunnleggende registreringsteknikker)?
 • Prinsipper og sentrale verdivurderingsregler i finansregnskapet
 • Hvordan kan finansregnskapet brukes (regnskapsanalyse)?
 • Budsjettering og økonomistyring
 • Utarbeiding av hovedbudsjettene (resultatbudsjettet, likviditetsbudsjett og balansebudsjett) og sammenhengen mellom dem
 • Budsjettering for ulike næringer (industri, varehandel, tjenesteyting, kulturinstitusjoner, etc.)

Del 4: Kalkyler og driftsregnskapsmodeller

 • Tradisjonelle kalkyle-og driftsregnskapsformer
 • Standardkostkalkyler og standardkostregnskap
 • Bidragsmetoden og selvkostmetoden
 • For- og etterkalkyler
 • Budsjettoppfølging
 • Avviksanalyse for kostnader og inntekter

Del 5: Noen spesielle beslutningsproblemer

 • Beslutningsrelevante kostnader og inntekter
 • Produktvalg med knappe ressurser

Læringsmål

Etter endt kurs skal studentene kunne forklare sentrale begreper og redegjøre for viktige verktøy som brukes i analyser av bedriftsøkonomiske problemstillinger (med verktøy menes sammenhenger, metoder, teknikker, modeller, teorier o.l. som brukes innen fagområdet).

 • Eksempler på begreper som skal kunne forklares:
  Faste kostnader, variable kostnader, sunk cost, alternativprinsippet/-kost, nåverdi, sluttverdi, resultatregnskap, salgsbudsjett, annuitet, dekningsbidrag, totalkapitalens rentabilitet, kortsiktig gjeld og kontantstrøm.
 • Eksempler fra verktøykassa:
  Dekningsbidragskalkyler, selvkostkalkyler, resultatregnskap, likviditetsbudsjett, investeringsbudsjett, nullpunktsomsetning, optimal tilpasning og forholdstall.

Eksamensform

 • Skriftlig eksamen: 100%