Kursbeskrivelse

Praktisk økonomi og virksomhets­styring

Introduksjon

Dette kurset er delt inn i to hoveddeleer.  I den første delen tar vi opp tråden fra BØK 3434 Bedriftsøkonomi og finans og fokuserer på regnskapssammenhenger, kostnadsforståelse og budsjetteringsmodeller.  I den andre delen ser vi på nyere metodikk innen virksomhetsstyringsfaget, med balansert målstyring og strategisk kostnadsanalyse, der verdidrivere, kostnadsddrivere og aktivitetsanalyser står sentralt.

Kursets innhold

Del 1: Regnskapsforståelse og budsjettering (50%)

 • Strukturen i finansregnskapet og hvordan hendelser blir til regnskapstransaksjoner
 • Kostnadsbegreper og kalkulasjonsproblematikk
 • Hvordan man kan analysere finansregnskapet
 • Sammenhengen mellom strategi, handlingsplaner og budsjett
 • Lividitetsbudsjetter
 • Balansebudsjetter

Del 2: Styring og måling av verdiskapningsprosessene (50%

 • Operasjonalisering av virksomhetens strategiske planer, kritiske suksessfaktorer, KPI'er og strategikart
 • Bruk av balansert målstyring for å evaluere strategiimplementeringen og som et verktøy for å styre operativ ressursbruk
 • Vedriskapningskjeden
 • Generiske og aktivitetsspesifikke kostnadsdrivere
 • Konkurransefortrinn, posisjoneringsskolen og det ressursbaserte synet
 • Beslutningsrelevante kostnader
 • Analyse av aktivitetskostnader, aktivitetsbasert kostnadskalkulasjon og kostnader for ledig kapasitet

 

Læringsmål

Kunnskapsmål:

Studentene skal tilegne seg kunnskaper om:

 • Hvordan hendelser skaper regnskapstransaksjoner som rapporteres i virksomhetenes resultat-, balanse- og kontantstrømsrapporter
 • Metodikk for å analysere regnskapstall
 • Hvordan planer og tiltak kan realitetstestes ved hjelp av budsjetter
 • Hvordan fagområdet økonomi- og virksomhetsstyring forholder seg til verdiskapning og om hvordan styring av strategisk prosess kan operasjonaliseres ved bruk av balansert målstyring
 • Den ressurs- og posisjoneringsbaserte forklaringen på verdiskapning og konkurransemessige fortrinn/ulemper
 • Verdikjedebeskrivelser som grunnlag for analyser av aktivitete og aktivitetsgrupper
 • Aktivitetsbaserte kostnadsteori og kalkulasjon

Eksamensform

 • Skriftlig eksamen: 100%