Kursbeskrivelse

Praktisk økonomi og virksomhets­styring

Introduksjon

Dette kurset er delt inn i to hoveddeler.  Den første delen tar opp tråden fra BØK 3434, Bedriftsøkonomi og finans, og fokuserer på regnskapssammenhenger, kostnadsforståelse og budsjetteringsmodeller.  Den andre delen ser på nyere metodikk innen virksomhetsstyringsfaget, hvor balansert målstyring, kostnadsddriver og aktivitetsanalyser og lean står sentralt.

 

Kursets innhold

Del 1: Regnskapsforståelse og budsjettering (50%)

 • Strukturen i finansregnskapet og hvordan hendelser blir til regnskapstransaksjoner
 • Kostnadsbegreper og kalkulasjonsproblematikk
 • Hvordan man kan analysere finansregnskapet og budsjetter
 • Resultatbudsjetter
 • Lividitetsbudsjetter
 • Balansebudsjetter

Del 2: Styring og måling av verdiskapningsprosessene (50%

 • Operasjonalisering av virksomhetens strategiske planer, kritiske suksessfaktorer, KPI'er og strategikart
 • Bruk av balansert målstyring for å evaluere strategiimplementeringen og som et verktøy for å styre operativ ressursbruk
 • Beslutningsrelevante inntekter og kostnader
 • Analyse av aktivitetskostnader, aktivitetsbasert kostnadskalkulasjon og kostnader for ledig kapasitet
 • Leanfilosofi og leanprinsipper

 

Læringsmål

Studentene skal tilegne seg kunnskaper om:

 • Hvordan hendelser skaper regnskapstransaksjoner som rapporteres i virksomhetenes resultat-, balanse- og kontantstrømsrapporter
 • Metodikk for å analysere regnskapstall
 • Hvordan planer og tiltak kan realitetstestes ved hjelp av budsjetter
 • Hvordan fagområdet økonomi- og virksomhetsstyring kan operasjonaliseres ved bruk av balansert målstyring.
 • Inntekts- og kostnadsrelevans
 • Aktivitetsbaserte kostnadsteori og kalkulasjon
 • Kontinuerlig forbedring (lean) som styringsfilosofi

Eksamensform

 • Skriftlig eksamen: 100%