Kursbeskrivelse

Praktisk økonomi og virksomhets­styring

Introduksjon

Dette kurset er delt inn i to hoveddeleer.  I den første delen tar vi opp tråden fra BØK 3434 Bedriftsøkonomi og finans og fokuserer på regnskapssammenhenger, kostnadsforståelse og budsjetteringsmodeller.  I den andre delen ser vi på nyere metodikk innen virksomhetsstyringsfaget, med balansert målstyring og strategisk kostnadsanalyse, der verdidrivere, kostnadsddrivere og aktivitetsanalyser står sentralt.

Gjennomføringen av kurset baserer seg på en blended learning-modell. For hver av de to hoveddelene i kurset er det en plenumssamling og seks gruppesamlinger. I forkant av disse gruppesamlingene skal studentene ha brukt tid på egen hånd. Forberedelsene inkluderer en eller flere temavideoer, lesing av relevant pensum, kontrollspørsmål og andre anbefalte oppgaver samt egenrefleksjon rundt relevante temaer.

Kursets innhold

Del 1: Regnskapsforståelse og budsjettering (50%)

 • Strukturen i finansregnskapet og hvordan hendelser blir til regnskapstransaksjoner
 • Kostnadsbegreper og kalkulasjonsproblematikk
 • Hvordan man kan analysere finansregnskapet
 • Sammenhengen mellom strategi, handlingsplaner og budsjett
 • Lividitetsbudsjetter
 • Balansebudsjetter

Del 2: Styring og måling av verdiskapningsprosessene (50%

 • Operasjonalisering av virksomhetens strategiske planer, kritiske suksessfaktorer, KPI'er og strategikart
 • Bruk av balansert målstyring for å evaluere strategiimplementeringen og som et verktøy for å styre operativ ressursbruk
 • Vedriskapningskjeden
 • Generiske og aktivitetsspesifikke kostnadsdrivere
 • Konkurransefortrinn, posisjoneringsskolen og det ressursbaserte synet
 • Beslutningsrelevante kostnader
 • Analyse av aktivitetskostnader, aktivitetsbasert kostnadskalkulasjon og kostnader for ledig kapasitet

 

Læringsmål

Kunnskapsmål:

Studentene skal tilegne seg kunnskaper om:

 • Hvordan hendelser skaper regnskapstransaksjoner som rapporteres i virksomhetenes resultat-, balanse- og kontantstrømsrapporter
 • Metodikk for å analysere regnskapstall
 • Hvordan planer og tiltak kan realitetstestes ved hjelp av budsjetter
 • Hvordan fagområdet økonomi- og virksomhetsstyring forholder seg til verdiskapning og om hvordan styring av strategisk prosess kan operasjonaliseres ved bruk av balansert målstyring
 • Den ressurs- og posisjoneringsbaserte forklaringen på verdiskapning og konkurransemessige fortrinn/ulemper
 • Verdikjedebeskrivelser som grunnlag for analyser av aktivitete og aktivitetsgrupper
 • Aktivitetsbaserte kostnadsteori og kalkulasjon

Eksamensform

 • Skriftlig eksamen: 100%