Kursbeskrivelse

Samfunnsøkonomi

Introduksjon

Samfunnsøkonomi dreier seg om hvordan begrensede ressurser skal benyttes for å tilfredsstille våre materielle behov. Noe grovkalibret skilles samfunnsøkonomifaget i to hovedblokker; mikroøkonomi og makroøkonomi. Mikroøkonomi fokuserer på enkeltindividers og bedrifters atferd, prisdannelsen i ulike typer markeder, hva som er en effektiv ressursbruk med mer. Makroøkonomi på sin side retter fokus mot samlestørrelser i det økonomiske liv og sammenhenger mellom disse størrelsene. Faget dreier seg blant annet om samlet verdiskaping i et land, konjunkturbevegelser, arbeidsledighet, generell prisstigning og underskudd eller overskudd i utenriksøkonomien og ikke minst hvordan man gjennom økonomisk politikk kan påvirke den makroøkonomiske utvikling.

Kursets innhold

 • Markeder og prisdannelse på kort og lang sikt
 • Effektivitet
 • Markedsmakt
 • Nasjonalregnskap og økonomisk indikatorer
 • Arbeidsmarked og strukturell ledighet
 • Penger, kreditt og valuta
 • Konjunkturer
 • Finanspolitikk
 • Pengepolitikk
 • Nasjoners velstand

Læringsmål

Etter endt kurs skal studentene ha opparbeidet:

 • Forståelse av hva som påvirker tilbud og etterspørsel etter ulike produkter og hvordan priser dannes på kort sikt og utvikler seg på lang sikt, under ulike markedsmessige rammebetingelser.
 • Innsikt i hvordan myndighetene kan påvirke de markedsmessige rammebetingelsene.
 • Kunnskap om kriteriene for en effektiv ressursbruk.
 • God forståelse av makroøkonomiske begreper og forståelse for sammenhenger mellom makroøkonomiske variabler. Herunder skal studentene opparbeide innsikt i årsaker til arbeidsledighet, hvorfor vi har variasjoner i kapasitetsutnyttingen over tid, hva som påvirker den generelle prisutviklingen og hvordan norsk økonomi påvirkes av internasjonal økonomi.
 • Kunnskap om globale miljøproblemer og utfordringer i det å skape bærekraftig vekst.
 • Kunnskap om sentrale målsettinger for den økonomiske politikk, hvilke virkemidler myndighetene har for å påvirke den økonomiske utvikling og hvordan disse virkemidlene kan fungere.
 • Kunnskap om globale miljøproblemer og utfordringer i det å skape bærekraftig vekst.

Eksamensform

 • Skriftlig eksamen: 100%