Kursbeskrivelse

Statistikk

Introduksjon

Kurset gir en innføring i statistisk tenkemåte. Studenten lærer først hvordan et utvalg kan samles inn og oppsummeres, og hvordan vi bruker slike oppsummeringer til å tolke dataene. Deretter lærer vi å  generalisere fra utvalget til populasjonen.  Studenten lærer å konstruere konfidensintervall og å foreta hypotesetester, og hvordan disse skal tolkes på en korrekt måte. Fokuset er på begrepsforståelse, og på tolkning av resultater, med mindre fokus på matematiske prosedyrer. 

Kursets innhold

  • Innsamling av data
  • Beskrivende analyse av utvalget
  • Enkel sannsynlighet
  • Konfidensintervaller for gjennomsnitt og andel
  • Hypotesetesting for gjennomsnitt og andel
  • Korrelasjon og regresjon
  • Kji-kvadrattest

 

Læringsmål

Studenten skal kunne forklare de sentrale statistiske begrepene og forstå hvordan statistisk analyse foregår fra innsamling av data, via beskrivende analyse til generalisering til  populasjonen. I forskjellige sammenhenger benyttes forskjellige formler, men studenten lærer at den underliggende logikken er den samme.

Eksempler på begreper som skal kunne forklares er utvalg, populasjon, observator, parameter, inferens, feilmargin, signifikansnivå og konfidensnivå.  Gjennom mange eksempler fra virkeligheten skal studenten kunne se relevansen av og bruksområder for statistikk i markedsføring og økonomi. Samtidig skal studenten være kjent med begrensningene til statistisk metode. 

Eksamensform

  • Skriftlig eksamen: 100%