Kursbeskrivelse

Statistikk

Introduksjon

Dette kurset gir en introduksjon i grunnleggende sannsynlighetsregning og grunnleggende klassisk statistikk. Sannsynlighetsregning er et matematisk verktøy som brukes i mange sammenhenger studentene vil møte senere i studiet og i arbeidslivet. Metoder fra sannsynlighetsregningen benyttes til å analysere risiko og usikkerhet innen finans og samfunnsøkonomi. I dette kurset brukes sannsynlighetsregning til statistikk. Kurset gir en kort innføring i grunnleggende beskrivende statistikk. I tillegg gis en grundig innføring i klassisk statistisk inferens, metoder som benyttes for å beskrive usikkerhet i konklusjonene fra statistiske undersøkelser. Som en del av den klassiske statistikken, gis det også en innføring i regresjonsanalyse.

Kursets innhold

 • Sannsynlighetsregning
 • Stokastiske variabler
 • Vanlige sannsynlighetsmodeller
 • Beskrivende statistikk
 • Estimering og hypotesetesting
 • Analyse av sammenhenger

Læringsmål

Etter å ha gjennomgått læringsprosessen som er beskrevet i denne kursbeskrivelsen, skal studentene:

 • Kjenne grunnleggende begreper fra sannsynlighetsregningen, som «stokastisk variabel», «forventning», «varians», «sannsynlighetsfordeling», «stokastisk uavhengighet» og «betinget sannsynlighet».
 • Kjenne grunnleggende modeller for diskrete og kontinuerlige stokastiske variabler, som normalfordelingen, binomialfordelingen og Poissonfordelingen.
 • Kjenne grunnleggende begreper fra klassisk statistikk, som «estimator», «nullhypotese», «tosidig test», «p-verdi» og «konfidensintervall».
 • Kjenne til grunnleggende metoder for å studere sammenheng mellom to variabler som «spredningsdiagram», «kovarians» og «regresjonsanalyse».

Eksamensform

 • Skriftlig eksamen: 100%