Kursbeskrivelse

ORG XXX7 Arbeids- og personaljus (planlagt vår 2022)

Introduksjon

HR-medarbeidere, ledere og konsulenter innen tilstøtende fag har mange oppgaver og utfordringer. Blant de viktigste av disse er forhold som berører lover og regler i arbeidslivet. En rekke forhold knyttet til arbeidsmiljø, arbeidstidsordninger, sykdom, medarbeideres og organisasjoners rettigheter i arbeidsforhold må håndteres i samsvar med lover og rettspraksis. Smidig og korrekt håndtering av nevnte forhold vil øke organisasjoners effektivitet. I dette kurset vil derfor de mest sentrale lover og regler i arbeidslivet bli gjennomgått.

Kursets innhold

  • Arbeidsrettens rettskilder
  • Arbeidsgivers styringsrett
  • Kollektiv arbeidsrett
  • Fortrinnsrett og ansettelser
  • Arbeidsavtalen
  • Arbeidstid
  • Arbeidsmiljø
  • Lojalitet og ytringsfrihet
  • Sykefravær og sykepenger
  • Lønn og permisjoner
  • Oppsigelse og avskjed
  • Permittering
  • Omstilling og nedbemanning
  • Statsansatterett; ansettelse, omstillingsprosesser og opphør av arbeidsforhold i statlig sektor

Læringsmål

  • Studentene skal få god kunnskap om sentrale deler av det arbeidsrettslige regelverk og de rammebetingelser det setter for ansettelser, ledelse, arbeidsvilkår og opphør av arbeidsforhold.