Kursbeskrivelse

Årsregnskap / Internasjonal finansiell rapporteringsstandard (IFRS)

Introduksjon

Dette kurset inngår i lovbestemt studieplan for å oppnå godkjenning som norsk registrert revisor. Kurset gir studenten dybdekunnskap i å utarbeide og vurdere om et årsregnskap er i samsvar med sentrale regnskapsstandarder innenfor ulike regnskapspråk (norske regler og IFRS).

Kursets innhold

 • Studiet omfatter følgende hovedemner:
 • Norske og internasjonale regnskapsregler
 • Grunnleggende regnskapsprinsipper
 • God regnskapsskikk
 • Vurderingsregler og periodiseringsregler
 • Krav til årsregnskap og årsberetning
 • Konsernregnskap
 • Egenkapitalmetoden

Læringsmål

I løpet av kurset skal studentene:

 • Ha kunnskap om sentrale standarder for utarbeidelse av årsregnskap
 • Ha kjennskap til foretakets ansvar for rapportering om samfunnsansvar
 • Ha kjennskap til etiske regnskapsfaglige problemstillinger, herunder grensen mot regnskapsmanipulasjon
 • Kunne beskrive krav til de mest sentrale noter til regnskapet og årsberetningen
 • Kjenne til prosessen rundt avleggelsen av et årsregnskap og være aktiv bidragsyter i et regnskapsfaglig miljø
   

Eksamensform

 • Skriftlig eksamen: 0 (bestått/ikke bestått)
 • Skriftlig eksamen: 100%