Kursbeskrivelse

Butikkledelse

Introduksjon

Kurset er målrettet for studenter innenfor markedsførings- og økonomirelaterte fagområder som ønsker innsikt og forståelse i sentrale områder innenfor varehandelsledelse.

Temaene i kurset er bygget opp rundt en helhet som omfatter sentrale områder innenfor etablering, organisering og drift av en butikk.

Kursets innhold

 • Detaljhandelen, detaljistbransjer, profiler, formater, eierstrukturer og kjeder
 • Forbrukeratferd og markedssegmentering med vekt på informasjonsbasert relasjonsbygging med kunden
 • Markedsstrategi og strategisk analyse
 • Sortimentsopplevelsen
 • Prisopplevelsen
 • Lokaliseringsbeslutninger ut fra kjøpssituasjoner og faktabaserte beslutningssystemer
 • Detaljistens organisering og personalplanlegging
 • Butikkmedarbeiderens kompetanse og motivasjon
 • Detaljistens kundeservice
 • Personlig salg i detaljhandelen
 • Butikkutforming og butikken som markedsføringsmedium
 • Økonomiske nøkkeltall (kort innføring)
 • Svinnanalyse og -tiltak

Læringsmål

Studenten skal tilegne seg en grunnleggende begrepskunnskap, -innsikt og -forståelse innenfor områder knyttet til etablering, organisering og drift av en butikk, herunder:

 • Forbrukeratferd og markedssegmentering i varehandelen.
 • Formålet med virksomheten (visjon og forretningsidé)
 • Strategiske analyser
 • Kundens sortiments- og prisopplevelse
 • Forhold med betydning for detaljistens lokalisering
 • Organisering og kompetansebehov
 • Betydningen av kompetente og motiverte medarbeidere
 • Kundeservice og personlig salg
 • Butikkutforming og butikken som markedsføringsmedium
 • Analyse av og tiltak mot svinn
 • Økonomiske nøkkeltall og tilhørende beregninger (kort innføring)

Eksamensform

 • Innleveringsoppgave: 30%
 • Skriftlig eksamen: 70%