Kursbeskrivelse

Eiendomsjus I

Introduksjon

Kurset skal gi studentene kunnskap om den rettslige reguleringen i forbindelse med eiendomsmeglingsvirksomhet.

Kursets innhold

1. Eiendomsmeglerrett del 1
Rettsregler om utøvelse av eiendomsmegleryrket, herunder eiendomsmeglingsloven, forskrift om eiendomsmegling, regler om markedsføring og etiske regler.

2. Alminnelig formuerett
Grunnleggende prinsipper om kontraktsinngåelse og rettskildesituasjonen i kontraktsretten. Rettslige problemstillinger forbundet med avtaleinngåelse gjennom eiendomsmegler, herunder bl.a. fullmakter og budgivning. Relevante regler i avhendingslova. Studentene skal ha en grunnleggende forståelse av reglene om boligselgerforsikring og boligkjøperforsikring.

 

Læringsmål

Målet med kurset Eiendomsjus I er at studentene skal få forståelse for rettsregler som fastsetter rammebetingelsene for utøvere av eiendomsmegleryrket. Studentene skal ha kjennskap til kontraktsretten og forståelse for rettsregler som regulerer rettsforholdet mellom selger og kjøper av fast eiendom når kontrakter inngås gjennom eiendomsmegler, herunder rettsregler som kommer til anvendelse ved kontraktsbrudd.

Studentene skal ha nødvendig kunnskap om de emner som er omfattet av fagområdet. Betegnelsene kjennskap, grundig kjennskap og forståelse viser hvilket faglig nivå som kreves. De mest omfattende kunnskaper kreves der betegnelsen forståelse er benyttet.

Eksamensform

  • Skriftlig eksamen: 100%