Kursbeskrivelse

Eiendomsjus II

Introduksjon

Kurset skal gi studentene kunnskap om rettslige reguleringer i forbindelse med utøvelse av eiendomsmeglingsvirksomhet

Kursets innhold

1. Rettsregler om eierrådighet og samfunnsstyring

 • Plan- og bygningsloven og andre rettsregler av betydning for nybygg og endringer for bestående bygninger, herunder forvaltningsloven
 • Konsesjonslovgivningen
 • Eiers rådighet over fast eiendom.

2. Andre tingsrettslige emner

 • Rettsreglene om hevd av fast eiendom
 • Rettsreglene om begrensede rettigheter i fast eiendom (servitutter, tomtefeste)
 • Rettsreglene om fast eiendoms grenser
 • Naborett
 • Løysingsrett

3. Familie-, arve- og skifterett

 • Økonomiske virkninger av ekteskap, herunder avtaleinngåelse på vegne av ektefellen.
 • Rettsreglene om opphør av ekteskap og virkningene av dette.
 • Rettsreglene om ulike gruppers arverett (slekt/ektefeller), herunder pliktdelsreglene.
 • Rettsreglene om opprettelse av testament.
 • Rettsreglene om skifte.
 • Ugift samliv.

4. Odels- og åsetesrett

 • Rettsreglene om adgangen til å overta odelsjord og om fremgangsmåten ved slik overtakelse
 • Odelsretten
 • Åsetesretten

Læringsmål

Målet med kurset Eiendomsjus II er at studentene skal få kunnskap om rettsregler som regulerer adgangen til erverv av fast eiendom og rettsregler som setter skranker for hvordan fast eiendom kan nyttes, samt rettsregler om grensen mellom faste eiendommer. Studentene skal ha forståelse for rettsregler om eierrådighet og samfunnsstyring, rettsspørsmål i forbindelse med hevd, servitutter og fast eiendoms grenser. Studentene skal ha grundig kjennskap til regler innen familie-, arve- og skifterett, samt kjennskap til odels- og åsetesrett, særlig med henblikk på reglenes betydning ved omsetning av fast eiendom.

Studentene skal ha kunnskap om de emner som er omfattet av fagområdet. Betegnelsene kjennskap, grundig kjennskap og forståelse viser hvilket faglig nivå som kreves. De mest omfattende kunnskaper kreves der betegnelsen forståelse er benyttet.

Eksamensform

 • Skriftlig eksamen: 100%