Kursbeskrivelse

Film, TV og digitale medier

Introduksjon

Mer enn kanskje i noen andre bransjer er man innen film, TV og digitale medier bransjene avhengig av et godt samspill mellom det kreative og kunstneriske på den ene siden og det økonomiske og administrative på den andre. Bransjene er primært prosjektbaserte og hvert prosjekt kan være svært resurskrevende, noe som igjen stiller høye krav til økonomisk og administrativ kompetanse. Samtidig er slik kompetanse av liten verdi dersom den ikke ivaretar de kunstneriske og kreative prosessene som ligger til grunn for bransjenes verdiskapning.
Kurset tar et primært strategisk og økonomisk perspektiv på bransjene og består av tre hoveddeler. Først blir rammebetingelser og bransjestrukturer gjennomgått for å gi en oversikt over aktørene i de ulike sektorene og samspillet dem i mellom. Så tar vi for oss markedene hvor vi blant annet ser på publikumsmarkedet, markedene mellom produsenter, distributører og forhandlere samt arbeidsmarkedet. Til slutt bruker vi pengestrøm- og finansiell prosjekt-analyse for å lage break-even estimater for konkrete prosjekter og for bedre å forstå betydningen av den offentlige støtten, de forskjellige aktørenes økonomiske risiko, osv.
Selv om fokus er på de norske bransjene blir det lagt vekt på hvordan det vi ser i Norge er cases av hvordan disse bransjene også fungerer internasjonalt, men formet av de spesielle økonomiske og institusjonelle rammebetingelsene bransjene har i Norge.

Kursets innhold

 • Kulturpolitisk perspektiv: norsk og internasjonal bransje
 • Bransjestruktur og organisering
 • Produksjon
 • Markedsføring
 • Distribusjon
 • Fremvisning
 • Spesielle økonomiske særtrekk
 • Transaksjonsformer og rettighetsforvaltning
 • Produkt- og pengestrøm
 • Prosjektfinansiering
 • Finansiell prosjekt-analyse
 • Relasjoner til andre kreative bransjer

Læringsmål

Studenten skal kjenne til og forstå film, TV og digitale medier bransjenes modeller for verdiskapning, kjenne til og forstå samspillet mellom bransjenes sentrale aktører, samt kjenne til bransjenes egenart.

Eksamensform

 • Innleveringsoppgave: 100%