Kursbeskrivelse

Finansregnskap og regnskaps­analyse

Introduksjon

De fleste norske foretak må hvert år utarbeide et offentlig tilgjengelig årsregnskap. Årsregnskapet formidler informasjon om hvordan økonomien i foretak utvikler seg, og riktig forståelse krever kunnskap om hvordan inntjening og finansiell stilling måles. Dette kurset gir slik kunnskap. Hele produksjonsprosessen dekkes: Fra bokføring av transaksjonene til bruk av informasjonen som gis i årsregnskapene.

Kurset er tredelt: Første del forklarer teknikkene som ligger til grunn for dagens regnskapssystemer, og som sikrer at foretak får bokført sine transaksjoner på en måte som dekker både foretakets egne informasjonsbehov og de krav som myndighetene stiller til regnskapssystemene. Andre del er viet reglene som anvendes for å måle periodens inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld i samsvar med de regler lovgiver har fastsatt, og som gjør at foretak offentliggjør beslutningsrelevant informasjon. Tredje del tar for seg hvordan regnskapsinformasjon kan bearbeides og brukes når det skal fattes beslutninger om kjøp og salg av selskaper, lånopptak, utdeling av bonus m.v.  

Kursets innhold

 • Finansregnskapets innhold og funksjon
 • Transaksjoner og elementene i balanselikningen
 • Bokføring av transaksjoner i samsvar med det dobbelte bokholderis prinsipp
 • Avslutning av regnskapet
 • Sentrale grunnleggende regnskapsprinsipper 
 • Sentrale måleregler for anleggsmidler, omløpsmidler og gjeld
 • Kontantstrømoppstillingen
 • Regnskap som informasjonskilde
 • Analyser av lønnsomhet, likviditet, soliditet og finansiering

Læringsmål

Etter endt kurs skal studentene ha:

 • Tilegnet seg kunnskap om hvilken rolle regnskapsinformasjon spiller for samfunnets velferdsutvikling og hvorfor regnskapsinformasjon er viktig
 • Opparbeidet god forståelse om det dobbelte bokholderis prinsipp 
 • Tilegnet seg kunnskap om de de mest sentrale målereglene som gjelder for eiendeler og gjeld hos foretak som ikke rapporterer etter IFRS (International Financial Reporting Standards)
 • Ha fått kjennskap til internasjonale forskjeller i hvordan inntjening, eiendeler og gjeld måles, og at norske foretak kan rapportere etter IFRS
 • Tilegnet seg kunnskap om hvordan informasjon om foretaks inntjening og finansielle stilling kan hentes fra internett
 • Opparbeidet seg kunnskap om hvilke nøkkeltall som egner seg for analyser av lønnsomhet, likviditet og soliditet 

Eksamensform

 • Skriftlig eksamen: 100%