Kursbeskrivelse

ORG XXX2 Gruppepsykologi (planlagt høst 2020)

Introduksjon

Kandidaten skal tilegne seg forskningsbasert kunnskap om menneskelig samhandling med andre mennesker på arbeidsplassen, med særlig fokus på gruppeprosesser som sosial påvirkning, forhandlinger og håndtering av konflikter. Studenten skal ha bred oversikt vedrørende gruppers funksjon, hvordan grupper etableres og styrkes, men også kunnskap om faktorer som truer gruppers effektivitet. Ledelse av grupper, gruppestørrelse og mangfold når det gjelder erfaring og bakgrunn utgjør viktige tema for forskning på hva som gjør grupper effektive. Videre skal kandidaten ha nyansert viten om skillet mellom grupper og team, og hvordan ulike typer team har ulike arbeidsoppgaver og funksjonsområder. 

Studenten skal også erverve seg nyansert kunnskap om sosiale påvirkningsstrategier. Videre vil forhandlinger, både formelle og uformelle, være sentrale tema. Kandidaten bør også ha kjennskap til faktorer som trigger effektive forhandlinger, og betingelser for utviklingen av optimalt forhandlingsklima. Konflikter på arbeidsplassen er også et viktig tema da konflikter ofte finner sted innen arbeidsgrupper eller i andre sammenhenger på arbeidsplassen.  Kandidaten skal ha kjennskap til ulike typer konflikter, og utvikle en nyansert viten om at det er særlig skadelig når konflikten utvikler seg til mobbing. Seksuell trakassering vil ofte være en spesiell variant av mobbing. Studenten bør også ha god kjennskap til forhold som kan bidra til de-eskalering og håndtering av de typene samhandlingsproblemer på arbeidsplassen som personalkonflikter, mobbing og seksuell trakassering representerer. Dette er sentrale kunnskaper som ledere og HR-medarbeidere trenger i sitt møte med mennesker i organisasjoner.

Kursets innhold

 • Gruppeprosesser og gruppers funksjon
 • Gruppeprosesser, hvordan grupper etableres, gruppestadier
 • Faktorer som truer gruppers effektivitet
 • Ledelse av grupper og team
 • Gruppestørrelse, gruppers mangfold, gruppeeffektivitet og sosial fasilitering
 • Ulike typer grupper, skillet mellom grupper og team
 • Sosiale påvirkningsstrategier og innflytelsestaktikk
 • Funksjonsområder og arbeidsområder til ulike typer team
 • Arbeidskonflikter – ulike typer
 • Mobbekonflikten – kjennetegn
 • Hva kjennetegner seksuell trakassering? Uønsket seksuell oppmerksomhet og seksuelle overgrep
 • Håndtering av konflikter
 • Forhandlinger sett som den den konstruktive konflikt – forhandlingskonflikten
 • Det optimale forhandlingsklima - rammebetingelser

Læringsmål

Etter dette kurset skal du ha:

 • Kunnskaper om gruppers prosesser, hva som styrker og hva som hindrer samarbeid
 • Når grupper ikke fungerer (Faresignaler for dårlige gruppeprosesser) og oppløsning av gruppen
 • Kunnskaper om konflikter, mobbing og trakassering, og utløsende forhold.
 • Kunnskaper om den konstruktive forhandlingskonflikt, og betingelser for en god forhandlingssituasjon (forhandlingsklima)
 • Kunnskaper om påvirknings- og innflytelses-strategier