Kursbeskrivelse

ORG XXX3 Individuelle forskjeller og rekruttering (planlagt vår 2021)

Introduksjon

Dette kurset dreier seg om menneskelige egenskaper, hvordan slike egenskaper formes og hvilken betydning de har i arbeidslivet. De egenskaper som danner kursets fokus, er evner som intelligens og kreativitet, men også emosjonell intelligens, samt personlige egenskaper. Sistnevnte belyses av personlighets-psykologisk teori hvor trekk-teori er mest sentral i arbeidslivssammenheng. Det legges vekt på hvilken innflytelse slike egenskaper har for samspill med andre mennesker og for ytelse på ulike arbeidsoppgaver og i ulike situasjoner.

Et sentralt moment i kurset er hvordan de ulike egenskaper formes, utvikler seg og endres gjennom livet. Arv-miljø problematikk blir derfor et sentralt moment. Utover dette vil det legges vekt på hvordan menneskelige egenskaper kan måles og vurderes på andre måter. Psykologisk testing vil være viktig i seleksjonssammenheng og det samme vil være tilfelle for seleksjonsintervjuet. Digitale tester har blitt en standard sammenliknet med papir og blyant tester. Kryss-kulturelle perspektiver på egenskaper og testing er også sentralt.

Grunnlaget for å benytte psykologisk testing og jobbintervju er det som kan beskrives som en jobb-analyse hvor man vurderer hvilke krav til menneskelige egenskaper som er viktige når man skal ansette nye medarbeidere. Ferdigheter i å gjennomføre jobb-analyse er derfor også et av kursets tema.

Kursets innhold

 • Intelligens. Kreativ evne. Emosjonell intelligens.
 • Personlighetspsykologiske teorier. Trekk-teori.
 • Utvikling av evner og egenskaper. Arv-miljø problematikk.
 • Forholdet mellom evner, egenskaper og produktivitet i arbeidslivet.
 • Person vs situasjonsattribuering.
 • Psykologiske tester. Evne og personlighetstester.
 • Krav til reliabilitet og validitet. Test-statistikk.
 • Digitale tester vs papir og blyant versjoner av tester.
 • Jobb intervjuet.
 • Planlegging og gjennomføring av seleksjonsprosesser, herunder jobb-analyse, bruk av tester.
 • Etikk i bruk av psykologiske tester.

Læringsmål

Etter dette kurset skal du ha:

 • Kunnskaper om evner og personlighet.
 • Kunnskaper om forholdet mellom egenskaper og produktivitet i arbeidslivet.
 • Kunnskaper om hvordan man kan måle og vurdere slike egenskaper.
 • Kunnskaper om rekruttering og seleksjon av nye medarbeidere.
 • Kunnskaper om typiske attribusjonsfeil.