Kursbeskrivelse

Integrert markeds­kommunikasjon

Introduksjon

Markedskommunikasjon som fag eksisterer for å implementere markedsføringsstrategier, som igjen skal realisere virksomhetsstrategier. I kurset integrert markedskommunikasjon skal studenten tilegne seg grunnleggende kunnskap om teori og modeller for å utvikle ferdigheter knyttet til suksessfull planlegging av helhetlige tiltak i markedskommunikasjon. Videre skal studenten ha kunnskap om hvordan effekter kan måles og hvordan påvirkningstiltak skal planlegges.

Kursets innhold

Oversikt over ulike markedskommunikasjonsverktøy, derunder ulike typer reklame og hvordan man på en suksessfull måte kan kombinere disse for å skape effektiv markedskommunikasjon

 • Hvordan Integrert Markedskommunikasjon fungerer
 • Målgruppevalg
  • Målgruppens beslutningsprosesser
  • Definering av kommunikasjonsmålgrupper
  • Posisjonering
  • Utvikling av kommunikasjonsstrategi
  • Utvikling av mediestrategi og kanalvalg
 • Utfordringer for utforming av budskap
  • Budskapsprosessering
  • Kreative taktikker
  • Kreative løsninger
 • Integrering av budskap i ulike kanaler
  • Effektmålingsmetoder og analyse

Læringsmål

Etter endt kurs skal studentene ha tilegnet seg kunnskap som setter dem i stand til å gjøre rede for begreper, modeller og viktige verktøy som brukes av en bedrift eller et byrå i deres arbeide med integrert markedskommunikasjon. Dette innebærer kunnskap innen følgende hovedområder:

 • Ha detaljert kunnskap om planleggingsprosessen: målgruppeforståelse, hva som kjennetegner denne spesifikke produktkategorien, posisjonering av merket i forbrukernes bevissthet, budskapsvalg og utforming, og velge egnede kommunikasjonskanaler for vellykket integrert markedskommunikasjon.
 • Ha spisskunnskap om kommunikasjon og hvordan den kan benyttes i markedskommunikasjon.
 • Forstå hvilke psykologiske faktorer som styrer mottagelsen hos forbruker. Herunder kunnskap om hvordan hjernen er laget og hvordan ulike stimuli skapt av budskap blir prosessert.
 • Vite hvilke tiltak som bør iverksettes basert på type mål bedriften har overfor målgruppen. Herunder skal studenten kunne skille mellom oppmerksomhetsmål, kunnskapsmål, kjøpsintensjonsmål, atferdsmål og holdningsmål.
 • Kjenne til og kunne sammenligne ulike metoder for å måle effekt av kommunikasjonstiltak i forhold til kommunikasjonens målsetninger.

Eksamensform

 • Innleveringsoppgave: 100%