Kursbeskrivelse

Introduksjon til kunst og kreativ næring

Introduksjon

Dette er et introduksjonskurs for studenter som har sin interesse innen kunst og kreativ næring. Kreativ næring omfatter et stort spenn av kulturell og økonomisk virksomhet som musikk, design, film, dans, teater, visuell kunst, litteratur og spill. Her finner vi estetiske uttrykk som utfordrer og underholder. Her finner vi kunst som skapes for sin egen skyld, og kreative produkter og tjenester som skapes på kommersielt grunnlag. Her finner vi virksomheter hvor offentlig støtte utgjør en betydelig del av finansieringen, og vi finner virksomheter som mer eller mindre utelukkende genererer sine inntekter i markedet. Sentralt for bransjene innen kunst og kreativ næring er at de oppleves av mange som eksistensielt meningsbærende. Dette kommer til uttrykk i bransjenes driv mot å skape innhold som bidrar til å dekke menneskets behov for mening. Kurset gir innføring i sentrale definisjoner, strukturer, logikker og endringer innen kunst og kreativ næring. Samtidig som kurset gir kunnskaper om interne aspekter ved kreativ næring, gir det også innsikt i næringens samfunnsmessige rolle.

Kursets innhold

  • Hva er kunst?
  • Hva er kreativ næring?
  • Hva kjennetegner kreative prosesser?
  • Hvilke bransjer inngår i kreativ næring, og hva kjennetegner dem?
  • Hva kjennetegner økonomien i kunst og kreativ næring – historisk og i dag?
  • Hvilken rolle har politikk og offentlige myndigheter overfor kunst og kreativ næring, historisk og i dag?

Læringsmål

Studentene skal tilegne seg overordnede kunnskaper om fellestrekk og variasjoner innen kunst og kreativ næring. De skal tilegne seg kunnskaper om estetiske, økonomiske og organisatoriske aspekter ved næringen og om historie og endringsprosesser.

Eksamensform

  • Innleveringsoppgave: 100%