Kursbeskrivelse

Jus II

Introduksjon

Jus II er et programkurs for Bachelorstudiet i økonomi og forretningsjus og er tilpasset de læringsmål som er satt for dette studiet. Kurset er inndelt i fire hovedemner:

 1. Selskapsrett
 2. Børs- og verdipapirrett
 3. Pengekravsrett
 4. Panterett

Kurset fokuserer på problembasert læring. Undervisningen er derfor lagt opp som en kombinasjon av tradisjonelle forelesninger og oppgaveløsning. En del av oppgaveløsningen vil skje i oppsatte grupper, som ledes av et veilederteam. Som et ledd i oppgavetreningen gis det tre frivillige innleveringsoppgaver. Oppgavene rettes av et veilederteam som gir studentene individuelle tilbakemeldinger.

Kursets innhold

Selskapsrett

 • Oversikt over ulike eierformer og deres rettslige regulering - aksjeselskaper (AS og ASA), ansvarlige selskaper (ANS og DA), enkeltpersonforetak, samvirkeforetak, ikke-økonomiske foreninger, stiftelser, SE-selskaper og NUF
 • Selskapsrettens rettskilder – aksjeloven, allmennaksjeloven, selskapsloven og Høyesteretts praksis, samt relevante EU-direktiver, -forordninger og rettspraksis fra EU-domstolen. 
 • Rettslige rammer for næringsvirksomhet i selskapsform (registreringslovgivingen, regnskaps- og revisjonslovgivingen, foretaksnavneloven, konkurranseloven, børs- og verdipapirhandellovgivingen og skattelovgivingen).
 • Eiernes rettigheter og plikter i aksjeselskaper (AS og ASA) og ansvarlige selskaper (ANS og DA)
 • Stiftelse av aksjeselskaper (AS og ASA) og ansvarlige selskaper (ANS og DA)
 • Selskapsorganer i aksjeselskaper (AS og ASA) og ansvarlige selskaper (ANS og DA)
 • Avtaleinngåelse på vegne av aksjeselskaper (AS og ASA) og ansvarlige selskaper (ANS og DA)
 • Aksjeselskapers (AS og DA) og ansvarlige selskapers (ANS og DA) kapitalforhold
 • Overdragelse av eierandel i aksjeselskaper (AS og ASA) og ansvarlige selskaper (ANS og DA)
 • Oversikt over noen hovedtrekk vedrørende omdannelser og omorganiseringer for aksjeselskaper (AS og ASA)

Verdipapir- og børsrett

 • Oppkjøp, derunder regler om tilbudsplikt og flaggeplikt
 • Offentlige emisjoner, derunder prospektregler
 • Innsidehandel
 • Markedsmanipulasjon
 • Opplysnings- og meldeplikt

Pengekravsrett

 • Pengekravsrettens rettslige regulering
 • Ulike typer pengekrav
 • Heftelsesformer, herunder om samskyld og regress
 • Stiftelse av pengekrav
 • Overdragelse av ulike typer pengekrav, herunder om kreditorskifte og debitorskifte
 • Betalingstid (forfalls- og frigjøringstid)
 • Oppfyllelse av pengeforpliktelser (betalingssted, betalingsmidler, oppfyllelsesmåte, deloppfyllelse osv.)
 • Oppgjørskorreksjon
 • Motregning
 • Foreldelse
 • Økonomiske rettsvirkninger av betalingsmislighold; forsinkelsesrente og erstatning

Panterett

 • Hvilke objekter kan det hvile panterett på (herunder om panteretters omfang)
 • Stiftelse av ulike panteretter (kontraktspant, utleggspant og legalpant)
 • Rettsvernsregler for etablering av pant i fast eiendom, løsøre, fordringer m.m.
 • Panteretters prioritet
 • Rettsvirkninger på sikringsstadiet
 • Rettsvirkninger på realisasjonsstadiet (tvangssalg)
 • Panthavers stilling under gjeldsforhandling og konkurs

Læringsmål

Studentene skal kjenne de ulike eierformene i selskapsretten. De skal ha opparbeidet grundig kjennskap til rettsreglene om aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper og ansvarlige selskaper (både ANS og DA). Studentene skal kjenne sentrale regler innenfor børs- og verdipapirlovgivningen, spesielt investorers og utstederes plikter og rettigheter. De skal ha god forståelse for reglene om ulike pengekrav, herunder om stiftelse av pengekrav, overdragelse av pengekrav, avvikling av pengekrav og mislighold av pengekrav. Studentene skal videre kjenne de panterettslige problemstillinger, herunder rettsvernsinstituttet og partenes rådighet over panteobjekt og pantekrav.

Eksamensform

 • Skriftlig eksamen: 100%