Kursbeskrivelse

Jus II

Introduksjon

Jus II er et programkurs for Bachelorstudiet i økonomi og forretningsjus og er tilpasset de læringsmål som er satt for dette studiet. Kurset er inndelt i fem hovedemner:

 1. Selskapsrett
 2. Børs- og verdipapirrett
 3. Pengekravsrett
 4. Panterett
 5. Konkurs, enkeltforfølgning og gjeldsforhandlinger

Kurset gir gode kunnskaper innenfor disse fem emnene. Rettskildene for alle emnene, herunder internasjonale kilder, som blant annet EU-rettslig regulering, blir gjennomgått i sin helhet. Det samme gjør hensynene som gjenspeiler reguleringen innenfor de ulike emnene, herunder bærekraftig utvikling.

Kursets innhold

Selskapsrett

 • Oversikt over ulike eierformer og deres rettslige regulering - aksjeselskaper (AS og ASA), ansvarlige selskaper (ANS og DA), enkeltpersonforetak, samvirkeforetak, ikke-økonomiske foreninger, stiftelser, SE-selskaper og NUF
 • Selskapsrettens rettskilder – aksjeloven, allmennaksjeloven, selskapsloven og Høyesteretts praksis, samt relevante EU-direktiver, -forordninger og rettspraksis fra EU-domstolen. 
 • Rettslige rammer for næringsvirksomhet i selskapsform
 • Eiernes rettigheter og plikter i aksjeselskaper (AS og ASA) og ansvarlige selskaper (ANS og DA)
 • Stiftelse av aksjeselskaper (AS og ASA) og ansvarlige selskaper (ANS og DA)
 • Selskapsorganer i aksjeselskaper (AS og ASA) og ansvarlige selskaper (ANS og DA)
 • Avtaleinngåelse på vegne av aksjeselskaper (AS og ASA) og ansvarlige selskaper (ANS og DA)
 • Aksjeselskapers (AS og DA) og ansvarlige selskapers (ANS og DA) kapitalregler.
 • Overdragelse av eierandel i aksjeselskaper (AS og ASA) og ansvarlige selskaper (ANS og DA)
 • Oversikt over noen hovedtrekk vedrørende omdannelser og omorganiseringer for aksjeselskaper (AS og ASA)

Verdipapir- og børsrett

 • Oppkjøp, derunder regler om tilbudsplikt og flaggeplikt
 • Offentlige emisjoner, herunder prospektregler
 • Innsidehandel
 • Markedsmanipulasjon
 • Opplysnings- og meldeplikt

Pengekravsrett

 • Pengekravsrettens rettslige regulering
 • Ulike typer pengekrav
 • Heftelsesformer, herunder om samskyld og regress
 • Stiftelse av pengekrav
 • Overdragelse av ulike typer pengekrav, herunder om kreditorskifte og debitorskifte
 • Betalingstid (forfalls- og frigjøringstid)
 • Oppfyllelse av pengeforpliktelser (betalingssted, betalingsmidler, oppfyllelsesmåte, deloppfyllelse osv.)
 • Oppgjørskorreksjon
 • Motregning
 • Foreldelse
 • Økonomiske rettsvirkninger av betalingsmislighold; forsinkelsesrente og erstatning

Panterett

 • Hvilke objekter kan det hvile panterett på (herunder om panteretters omfang)
 • Stiftelse av ulike panteretter (kontraktspant, utleggspant og legalpant)
 • Rettsvernsregler for etablering av pant i fast eiendom, løsøre, fordringer m.m.
 • Panteretters prioritet
 • Rettsvirkninger på sikringsstadiet
 • Rettsvirkninger på realisasjonsstadiet (tvangssalg)
 • Panthavers stilling under gjeldsforhandling og konkurs

Konkurs, enkeltforfølgning og gjeldsforhandlinger

 • Enkeltforfølgning
 • Gjeldsforhandlinger, privat og offentlig
 • Konkursprosessen
 • Betingelsene for å åpne konkurs
 • Beslagsretten i forhold til debitor og tredjemenn
 • Omstøtelse, objektiv og subjektiv, samt rettsvirkningene av omstøtelse
 • Kontraktsmessige forpliktelser, herunder stansingsretten
 • Konkurskreditorene

Læringsmål

Studentene skal kjenne de ulike eierformene i selskapsretten. De skal ha opparbeidet grundig kjennskap til rettsreglene om aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper og ansvarlige selskaper (både ANS og DA). Studentene skal kunnskap om sentrale regler innenfor børs- og verdipapirlovgivningen, spesielt investorers og utstederes plikter og rettigheter. De skal ha god forståelse for reglene om ulike pengekrav, herunder om stiftelse av pengekrav, overdragelse av pengekrav, avvikling av pengekrav og mislighold av pengekrav. Studentene skal videre kjenne de panterettslige problemstillinger, herunder rettsvernsinstituttet og partenes rådighet over panteobjekt og pantekrav. Studentene skal ha god forståelse for reglene om enkeltforfølgning og fellesforfølgning, vilkårene for å åpne konkurs, konkursbehandlingen, beslagsretten, omstøtelse og stansingsretten. Studentene skal ha kunnskap om hensynene bak de ulike regelsettene, herunder hensynet til bærekraftig utvikling.

Eksamensform

 • Skriftlig eksamen: 100%