Kursbeskrivelse

Jus III

Introduksjon

Kurset fokuserer på ulike offentligrettslige reguleringer av markedet, samt den privatrettslige konkurransebeskyttelse og bedriftenens forhold til menneskerettigheter. Kurset er inndelt i fire emner:

 • Markedsrett og immaterialrett
 • Konkurranserett
 • Økonomisk kriminalitet
 • Menneskerettigheter

Kurset er lagt opp til problembasert læring. Undervisningen er derfor lagt opp med både tradisjonelle forelesninger og seminarundervisning. Etter at tema for seminaret er introdusert, arbeider studentene med oppgaver i kollokviegrupper. Oppgavene gjennomgås deretter i samlet gruppe.

Kursets innhold

Markedsrett og immaterialrett

 • Varemerkerett, firmarett, designrett, patentrett og opphavsrett
 • Forholdet mellom immaterialrett og markedsføringsrett
 • Markedsføringslovens regler for beskyttelse av forbrukere
 • Markedsføringslovens beskyttelse av næringsdrivendes interesser
 • God markedsføringsskikk
 • Håndheving av markedsføringslovens bestemmelser

Konkurranserett

 • Forbud og inngrep i den konkurranserettslige regulering
 • Privatrettslige virkninger av konkurranseregler
 • Opplysningsplikt og sanksjoner
 • Konkurranseloven og konkurransetilsynets kompetanse
 • EØS-avtalens konkurranseregler

Økonomisk kriminalitet

 • Generell strafferett
 • Særtrekk ved økonomisk kriminalitet
 • Utroskap, korrupsjon og påvirkningshandel
 • Lovbrudd vedrørende regnskap, skatt og avgift
 • Heleri og hvitvasking
 • Kreditorvern

Menneskerettigheter

 • Menneskerettigheter
 • Omfanget av menneskerettigheter
 • Norske grunnlovsbestemmelser og internasjonale konvensjoner
 • Norske bedrifter og  menneskerettigheter

Læringsmål

I løpet av kurset skal studentene:

 • Kjenne til sentrale regler i markedsretten som beskytter forbrukernes kollektive interesser,
 • kjenne de ulike beskyttelsesformer og regler for inngrep i immaterielle rettigheter,
 • ha opparbeidet god forståelse for markedsrettslige regler som skal beskytte næringslivets interesser, og
 • ha opparbeidet seg god forståelse for den konkurranserettslige regulering av næringslivet.
 • De skal videre kjenne til den spesielle strafferetten og de alminnelige strafferettslige prinsipper,
 • ha tilegnet seg kunnskap om de strafferettslige reglene om formuesforbrytelser, og da særlig de økonomiske forbrytelser i skatteretten.
 • De skal til slutt ha tilegnet seg en oversikt over menneskerettighetene som del av norsk rett og folkeretten, og forstå hvordan menneskerettighetene inngår i bedriftenes samfunnsansvar.

Eksamensform

 • Skriftlig eksamen: 100%