Kursbeskrivelse

Jus og forhandlinger

Introduksjon

Kurset er et programkurs for bachelorstudiet i Retail Management og er tilpasset de læringsmål som er satt for dette studiet. Kurset er inndelt i følgende hoved emner:

 • Innføring i kontraktsrett.
 • Kjøpsrett, derunder internasjonal kjøpsrett og internasjonale betalingssystemer
 • Innføring i forhandlinger

Kursets innhold

Innføring i kontraktsrett.

 • Innføring i grunnleggende generell kontraktsrett
 • Gjennomgang av kontrakters regulering av partenes rettigheter og plikter og av rettsvirkninger av mislighold av kontraktsforpliktelser
 • Innføring i kontraktsinngåelser og kontraktsforhandlingsprosesser
 • Innføring i kontraktsutforming og bruk av standardkontrakter
 • Kort gjennomgang av sentral engelsk kontraktsterminologi

Kjøpsrett, derunder internasjonal kjøpsrett og internasjonale betalingssystemer.

 • Innføring i kjøpsloven og gjennomgang av typiske kjøpskontrakter mellom næringsdrivende
 • Innføring i internasjonal kjøpsrett og bruk av internasjonale standardkontrakter for kjøp
 • Gjennomgang av Incoterms (Internasjonale standardklausuler om regulering av selgers og kjøpers ansvar for transport, forsikring, lagring, fortolling, m.v. av de kjøpte varer.)
 • Kort innføring i varetransport, vareforsikring og toll- og avgiftssystemer ved import.
 • Kort innføring i betalingssystemer ved internasjonal varehandel

Forhandlinger.

 • Innføring i sentrale utfordringer knyttet til forhandlinger
 • Fordelings, integrasjons og flerparts forhandlinger
 • Mekling og konflikthåndtering i forhandlinger
 • Internasjonale forhandlinger

Læringsmål

Etter kurset skal studentene ha tilegnet seg:

 • grunnleggende oversikt over hovedprinsippene i kontraktsretten og innsikt i prosesser for forhandlinger om kontraktsinngåelse.
 • gode kunnskaper om lovgivning og kontraktstyper for kjøp mellom næringsdrivende og en oversikt over regelverk og kontraktstyper knyttet til internasjonale kjøpskontrakter.
 • kjennskap til ulike typer av forhandlinger og hvordan konflikter kan oppstå og hvordan disse kan håndteres.

Eksamensform

 • Skriftlig eksamen: 100%