Kursbeskrivelse

Logistikk

Introduksjon

Logistikk behandler de fysiske og administrative prosesser som er knyttet til det å anskaffe, håndtere, lagre, transportere og levere ferdigvarer, råvarer og materiell, samt diskutere hvordan varer og tjenester blir tilgjengelige for sluttbrukerne..

Logistikkprosessene går på tvers av de tradisjonelle funksjonsområdene internt i bedriftene og de omfatter både leverandører og kunder. Måten prosessene gjennomføres på, har avgjørende virkning på både konkurranseevne og lønnsomhet. Som fagområde har logistikk gjennomgått en utvikling fra en situasjon der hovedfokus var reduksjon av kostnader på delområder, til helhetsbetraktninger som fremkommer ved integrering internt i bedriftene og gjennom samarbeid med leverandører og kunder.

Logistikk innebærer både å ha et helhetssyn på hvordan kjeden fungerer men også å forstå de kostnader som oppstår i kjeden og at mange kostnader vil trekke i forskjellige retninger. For eksempel vil et ensidig fokus på lagerkostnader kan bidra til økte transportkostnader og motsatt.

OBS!
Dette kurset er overlappende med kursene ELE 3715 Logistics and Marketing Channels (7,5 studiepoeng) og MRK 3520 Markedsføringskanaler og logistikk (7,5 studiepoeng). Man vil derfor ikke kunne få uttelling for kobinasjoner av disse kursene i en Bachelorgrad.

Kursets innhold

 1. Introduksjon til logistikkbegrepet - fagets omfang og utvikling
 2. Leveringsservice som betydning for kunden.
 3. Hvordan måle leveringsservicen?
 4. Prognoser og lagerstyring
 5. Produksjonsstyring
 6. Innkjøp og leverandørsamarbeid
 7. Distribusjon og transportens plass i bedriften og betydning for verdikjeden.
 8. Prinsipper for å skape effektiv logistikkprosesser
 9. Logistikk som konkurransestrategi
 10. Logistikkens betydning for miljøet.
 11. Informasjonsteknologiens betydning for logistikken.
 12. Hva gjør de ledende logistikkbedrifter?
 13. Optimaliserings modeller for transport og lager

Læringsmål

Etter endt kurs skal studentene ha en grunnleggende innsikt i logistikkbegrepets nåværende innhold og utvikling.

 • Forstå begrepene logistikk og supply chain management.
 • Kjenne til modeller som Du Pont, totalkostnadsanalysen, ABC analyser og klassifiseringsmodeller.
 • Eksempler på begreper som skal kunne forklares:
  • Leveringsservice
  • Logistikkostnader
  • Leverandørrelasjoner
  • Strategiske allianser
  • Kostnadsoptimalisering
 • Kjenne til modeller for optimalisering av vareflyten

Eksamensform

 • Skriftlig eksamen: 100%