Kursbeskrivelse

Makroøkonomi II

Introduksjon

Hovedfokus i kurset er kortsiktig makroøkonomi og forståelse av konjunktursykler. Kurset har som hovedmål å gi studentene en dypere faglig innsikt i hvordan pengepolitikken og finanspolitikken virker på kort sikt i en liten åpen økonomi som den norske. Det innebærer at studentene får oversikt over den makroøkonomiske utviklingen i Norge, forstår hvordan bruk av petroleumsinntekter påvirker norsk økonomi, og setter seg inn i det faglige grunnlaget for pengepolitikk basert på fleksibel inflasjonsmålstyring.

Videre har kurset som mål at studentene skal få kunnskaper om hvordan finanskriser og gjeldskriser, som den i Europa i perioden etter 2007, kan slå negativt ut i små land som blir sterkt påvirket av den makroøkonomiske utviklingen i andre land.

Kursets innhold

 • Modellbaserte analyser av kortsiktige virkninger av penge- og finanspolitikk på sysselsetting og økonomisk aktivitet.
 • Penge- og finanspolitikk under fast og fleksibel valutakurs i en liten åpen økonomi som den norske.
 • Analyser av hvordan produksjonsgap og forventet inflasjon påvirker faktisk inflasjon.
 • Nominell forankring av økonomien: Inflasjonsmål, prisnivåmål og fast valutakurs.
 • Den europeiske pengeunionen (EMU)
 • Pengepolitikk under et inflasjonsmål
 • Finanspolitikk: Mål og virkemidler
 • Bruk av petroleumsinntekter og realvalutakursen
 • Makroøkonomisk utvikling i norsk økonomi, og penge- og finanspolitiske utfordringer som følge av finanskrisen og gjeldskrisen i Europa.

Læringsmål

Etter endt kurs skal studentene:

 • Forstå hvordan valutakurser dannes under full internasjonal kapitalmobilitet, samt hvordan pengepolitikken virker under faste og fleksibel valutakurser.
 • Forstå hvordan sentralbanker pårvirker etterspørselen etter privat konsum og realinvesteringer, samt nettoeksporten.
 • Tilegne seg presise kunnskaper om hvordan inflasjonsraten påvirkes av konjunktursituasjonen, forventet inflasjon og såkalte kostnadssjokk.
 • Forstå betydningen av å ha et nominelt anker for markedsøkonomien, samt funksjonsmåten til den europeiske pengeunionen, herunder fordeler og ulemper av at Norge eventuelt erstatter den norske kronen med euro.
 • Ha kunnskap om logikken bak Norges Banks rentesetting (pengepolitikk) under et inflasjonsmål. Her kreves det at studentene setter seg inn i egenskapene til en optimal pengepolitikk basert på minimering av en tapsfunksjon.
 • Ha kunnskap om finanspolitikkens mål og virkemidler på kort sikt. Sentralt her står modellbaserte virkninger av bruk av petroleumsinntekter på realvalutakurs og i noen grad næringsstruktur.

Eksamensform

 • Skriftlig eksamen: 100%