Kursbeskrivelse

Markedsrett og etikk

Introduksjon

Kurset gir en innføring i det rettslige rammeverket som gjelder for alle typer virksomheter som driver markedsføring og salg. Innføringen av nye kommunikasjonsmetoder og nye markedsplasser, samt økt bruk av digitale kanaler, gir spesielt behov for kunnskap om de juridiske konsekvenser av de ulike strategiske valg knyttet til kommunikasjon og marked. Kurset fokuseres spesielt på avtalerettslig regulering, kjøpsrett, markedsføringslovens bestemmelser og juridisk håndtering av en virksomhets immaterielle verdier (f. eks design- og varemerkerettigheter, opphavsrett og patent). Internasjonale konvensjoner og EU-rettslig regulering trekkes inn i gjennomgangen av de norske regIene. I tillegg til den juridiske innføringen oppøves også studentenes evne til å foreta vurderinger av hva som er etisk forsvarlig og bærekraftig innen den enkelte bransje. 

Kursets innhold

  • Oversikt over rettskilder og juridisk metode
  • Etikkens plass i jussen
  • Hovedpunkter i avtaleretten
  • Hovedpunkter i kjøpsretten
  • Regler om forbrukernes angrerett
  • Markedsføringslovens regler om forbrukerbeskyttelse
  • Konkurransebeskyttelse med immaterialrett

Læringsmål

Studentene skal i løpet av kurset ha tilegnet seg grunnleggende kunnskaper om de viktigste lover og regler som gjelder for utvikling, markedsføring og salg av produkter og tjenester. De skal kjenne de sentrale regler i avtalerett og kjøpsrett, samt regler for markedsføring av produkter og tjenester. Studentene skal videre opparbeide seg kunnskap om hvordan bedriftene kan sikre sine immaterielle verdier, gjennom en oversikt over regler for design, opphavsrett, varemerker, patent og generell konkurransebeskyttelse. Studentene skal ha fått god oversikt over regler som beskytter forbrukerne og regler som omhandler forholdet næringsdrivende imellom.
 

Eksamensform

  • Skriftlig eksamen: 100%