Kursbeskrivelse

Metode og økonometri

Introduksjon

Kurset gir en innføring i samfunnsvitenskapelig metode og økonometri (dvs. statistisk flervariableanalyse av økonomiske data).

Kursets innhold

 • Samfunnvitenskapelig metode og grunnlagsproblemer

 • Problemstillinger, hypoteser og typer data

 • Ulike forskningsdesign, tolkningsmangfold og slutningsusikkerhet

 • Enkel og multippel regresjon

 • Ulike funksjonsformer

 • Regresjon med kvalitative høyresidevariabler via dummy variabler

 • Heteroskedastisitet

 • Dynamisk analyse

 • Modellvalg

 • Kvalitative venstresidevariabler

Læringsmål

Kunnskapsmål:

Etter gjennomført kurs skal studentene ha kunnskap om:

 

 • Viktige begreper innenfor metodelæren

 • Kjennskap til sentrale samfunnsvitenskapelige metoder (både kvalitative og kvantitative)

 • Grunnleggende økonometri

 • Hvordan man kan bruke økonometriske metoder for økonomisk-administrative formål (undersøkelser, utredninger, kvalitetskontroll, prognoser, logistikkontroll, osv.)

 • Begrensninger ved evt. brudd på statistiske antakelser

 • Tolkningsmangfold og usikkerheten forbundet med økonometriske analyser

Eksamensform

 • Flervalgseksamen: 100%