Kursbeskrivelse

Metode og økonometri

Introduksjon

Kurset gir en innføring i samfunnsvitenskapelig metode og økonometri (dvs. statistisk flervariableanalyse) fra et økonomisk-administrativt perspektiv.

Kursets innhold

 • Samfunnvitenskapelig metode og grunnlagsproblemer
 • Problemstillinger, hypoteser og typer data
 • Ulike forskningsdesign, tolkningsmangfold og slutningsusikkerhet
 • Enkel og multippel regresjon
 • Ulike funksjonsformer
 • Regresjon med kvalitative høyresidevariabler via dummy variabler
 • Analyse av kategoriske variabler
 • Heteroskedastisitet
 • Dynamisk analyse
 • Modellvalg

Læringsmål

Etter gjennomført kurs skal studentene ha kunnskap om:

 • Viktige begreper innenfor metodelæren
 • Kjennskap til sentrale samfunnsvitenskapelige metoder (både kvalitative og kvantitative)
 • Grunnleggende økonometri
 • Hvordan man kan bruke økonometriske metoder for økonomisk-administrative formål (undersøkelser, utredninger, kvalitetskontroll, prognoser, logistikkontroll, osv.)
 • Begrensninger ved evt. brudd på statistiske antakelser
 • Tolkningsmangfold og usikkerheten forbundet med økonometriske analyser

Eksamensform

 • Flervalgseksamen: 100%