Kursbeskrivelse

Økonometri

Introduksjon

Dette kurset gir en innføring i økonometri. Faget økonometri består av statistiske metoder for å kvantifisere økonomiske sammenhenger. Slike metoder brukes både i økonomisk-administrative fag og i andre samfunnsvitenskaper.

Kursets innhold

  1. Lineær regresjonsanalyse med én forklaringsvariabel
  2. Lineær regresjonsanalyse med flere forklaringsvariabler.
  3. Ikke-lineære regresjonsfunksjoner
  4. Intern og ekstern validitet
  5. Regresjon med paneldata
  6. Probit og logit regresjoner
  7. Regresjoner med instrumentvariabler
  8. Eksperimenter og kvasi-eksperimenter

Læringsmål

Etter gjennomført kurs skal du kunne gjøre rede for hvordan regresjonsanalyse anvendes til å kvantifisere økonomiske sammenhenger. Du skal kunne forklare hvilke forutsetninger som må være oppfylt for at resultatene fra empiriske analyser kan tolkes kausalt. Du skal kunne tolke kritisk resultatene av empiriske analyser.

Eksamensform

  • Skriftlig eksamen: 100%