Kursbeskrivelse

Økonomi- og virksomhets­styring

Introduksjon

Dette kurset bygger på BØK 3422 Bedriftsøkonomisk analyse , BØK 3423 Finans og BØK 3531 Finansregnskap og regnskapsanalyse. Kurset er strukturert i henhold til en generisk styringssyklus og forholder seg til realistiske virksomhetsproblemer. Kurset fokuserer på planlegning og styring av verdiskapningsprosessen og relevant beslutningsstøtte for verdiskapning, både i situasjoner der strategien er gitt og i situasjoner med strategiske korreksjoner, basert på læring.

Kursets innhold

Del 1: Planlegning og styring av verdiskapningsprosessen

 • Om økonomi- og virksomhetsstyring
 • Strategiske mål og kritiske suksessfaktorer
 • Strategikart og strategiske temaer
 • Ytelsesmål, validitet og reliabilitet
 • Budsjettets formål og forhold til andre styringsverktøy
 • Budsjetter som verktøy for å teste finansielle og kapasitetsmessige virkningen av mulige planer

Del 2: Beslutningsstøtte for verdiskapning

 • Verdidrivere, kostnadsdrivere og verdikjedeanalyse
 • Ressurs- og kostnadsbegreper
 • Inntekts- og kostnadsrelevans
 • Kalkulasjon med vekt på ABC

Del 3: Fra analyse til forbedring

 • Lean-filosofien
 • Flerdimensjonal prosessanalyse

Læringsmål

Studentene skal tilegne seg kunnskaper om:

 • Hvordan fagområdet økonomi- og virksomhetsstyring forholder seg til verdiskapning og om hvordan styring av strategisk prosess kan operasjonaliseres ved bruk av balansert målstyring
 • Realitetstesting av planer og tiltak med bruk av budsjetter
 • Den ressurs- og posisjoneringsbaserte forklaringen på verdiskapning og konkurransemessige fortrinn/ulemper
 • Verdikjedebeskrivelser som grunnlag for analyser av prosesser og aktiviteter
 • Inntekts- og kostnadsrelevans
 • Aktivitetsbaserte kostnadsteori og kalkulasjon
 • Lean-filosofien og flerdimensjonal prosessanalyse for å effektivisere verdikjeden

Eksamensform

 • Hjemmeeksamen: 30%
 • Skriftlig eksamen: 70%