Kursbeskrivelse

Oppgjør av eiendoms­handler

Introduksjon

Alle foretak som driver eiendomsmegling har som nøytral mellommann ansvar for å håndtere det økonomiske oppgjøret mellom kjøper og selger på en sikker og ordnet måte, i samsvar med gjeldende rammeverk.
Lovgivningen relatert til hele oppgjørsprosessen er omfattende, og regulerer verdikjeden fra registrering av mottatte klientmidler, bokføringen av transaksjonene, krav til journalføringer og til utformingen av et årsregnskap med de krav som gjelder for hvilken offentlig informasjon som skal gis der.
Lovbestemmelsene regulerer imidlertid ikke selve oppgjøret i detalj. Eiendomsmegleren må også sørge for at oppgjøret skjer i henhold til de avtaler som partene har inngått, i overensstemmelse med god meglerskikk og kravene til meglers omsorgsplikt for begge parter.

Oppgjøret mellom partene er det siste ledd i gjennomføringen av en eiendomshandel. I oppgjøret sammenfattes økonomiske avtaler som er inngått i løpet av transaksjonen, samt hvilke avgifter og gebyrer som er påløpt for hver av partene. Eierform og hva slags type overdragelse det gjelder vil også være bestemmende for hvorledes et korrekt oppgjør skal gjennomføres. Det kreves at eiendomsmegleren sørger for at overføringen av kjøpesummen fra kjøper til selger skjer uten risiko for noen av partene.

Kurset tar utgangspunkt i at studentene gjennom kurs på første og andre året har tilegnet seg den kunnskapen som er nødvendig for å forstå hvilke forutsetninger som vil ligge til grunn for gjennomføringen av den enkelte eiendomshandel.

Kursets innhold

  1. Lover og regler i tilknytning til gjennomføring av de typiske eiendomshandlene, herunder reglene for behandling av betrodde midler.
  2. Regnskaps- og rapporteringsregler, herunder krav til avstemming av klientregnskapet
  3. Klientregnskapet og sammenhengen med årsregnskapet
  4. Organisering av oppgjørstjenesten i eiendomsmeglingsforetaket
  5. Kvantifisering, dokumentering og registrering av transaksjonene
  6. Handlinger tilknyttet gjennomføring av det økonomiske oppgjøret mellom partene, herunder avregninger, oppgjørsoppstillinger, innfrielse av lån og overføring av hjemmel til ny eier.
  7. Kunne identifisere de sentrale risikofasene i et eiendomsoppgjør
  8. Introduksjon til dataverktøy.

Læringsmål

Etter endt kurs skal studenten ha sikre kunnskaper om og forståelse for det rammeverk som gjelder for gjennomføring av et korrekt oppgjør, inklusive reglene for behandling og regnskapsføring av betrodde midler (klientmidler ). De skal også ha kunnskap om hva kravene til god meglerskikk og kravene til meglers omsorgsplikt for begge parter innebærer i forhold til oppgjøret.

Eksamensform

  • Skriftlig eksamen: 100%