Kursbeskrivelse

Regnskap og budsjettering i offentlig sektor

Kursets innhold

1. Generelle prinsipper for regnskap

 • Styringssystemer og styringsforståelse
 • Grunnleggende regnskapsteori
 • Regnskapsprinsipper og vurderingsregler

2. Kommunalregnskapet

 • Det kommunale årsregnskapet
 • Forskrifter
 • Årsregnskapet (drift/investering/balanse)
 • Analyse av regnskapet
 • KOSTRA

3. Regnskapsføring i Staten

 • Regnskap og økonomistyring i Staten
 • Økonomireglementet; Finansdept.
 • Bevilgningsreglementet: Finansdept.
 • Fullmaktene

4. Kommunal budsjettering

 • Kommunal planlegging/virksomhetsplanlegging
 • Budsjetteringsprosessen
 • Budsjett- og regnskapsrapporter

Læringsmål

Kursets mål er å gi innsikt i og fortrolighet med generelle prinsipper for god økonomisk planlegging, styring og resultatvurdering i offentlig sektor. Det vil bli lagt vekt på at studentene skal forstå oppbygging av det kommunale og statlige regnskapssystemet, og hvorledes dette virker i praksis.

Eksamensform

 • Skriftlig eksamen: 100%