Kursbeskrivelse

Rettslære for revisorer

Kursets innhold

Rettssystemet

 • Rettskilder og juridisk metode.

Avtalerett

 • Avtaleslutningen (avtl. kap. 1). Fullmaktslæren (avtl. kap. 2).
 • Avtalerettslige ugyldighetsregler (avtl. kap. 3 m.fl.). Reglene vedrørende mindreåriges, umyndiggjortes og sinnsykes rettslige handleevne.

Kjøpsrett

 • Begrepene i kjøpsretten. Forbrukervernet. Rettsreglene i forbindelse med forsinkelse og mangler. Kontraktsrettslig erstatningsrett.

Pengekravsrett m.v

 • De alminnelige bestemmelser om stiftelse av pengekrav og deres innhold, forsinket betaling, motregning, foreldelse og felles heftelse (herunder kausjon). Gjeldsbrevlovens regler om omsetningsgjeldsbrev og enkle gjeldsbrev gjennomgås relativt grundig.

Panterett

 • Gjennomgåelse av panteloven med oversikt over de ulike grupper av pantegjenstander og de ulike pantsettingsmåter med særlig vekt på rettsvernreglene.

Selskapsrett

 • Selskapsloven og aksjeselskapslovgivningen med særlig vekt på heftelsesregler, beslutningsprosesser, myndighetsutøvelse og selskapsrepresentasjon. Også tilgrensende spørsmål behandles, som foretaksnavneloven, prokuraloven, m.v.

Gjeldsforhandling og konkurs

 • Det gis en innføring i de sentrale bestemmelser i tvangsloven og en samlet fremstilling av konkursretten med særlig vekt på konkursvilkårene, omstøtelsesreglene og konkursskyldners kontraktsrettslige forpliktelser.

Økonomisk kriminalitet

 • Hovedvekt på utvalgte deler av straffeloven (2005) kap 30 – Bedrageri, skattesvik og liknende økonomisk kriminalitet og 31 – Kreditorvern

Læringsmål

Studentene skal opparbeide nødvendig juridisk forståelse for sentrale problemstilinger i lovverket av betydning for revisjonsfaget.
 

Eksamensform

 • Skriftlig eksamen: 0 (bestått/ikke bestått)
 • Skriftlig eksamen: 100%