Kursbeskrivelse

Revisjon

Introduksjon

Kurset inngår i lovbestemt studieplan for å oppnå godkjenning som norsk registrert revisor, se

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-06-27-687/null#null

Kursets innhold

 • Revisoryrket og revisors rammebetingelser
 • Revisjonsteori og revisjonsmetode
 • Offentlig revisjon
 • Etikk og moral for revisor

Læringsmål

I løpet av kurset skal studentene:

 • Tilegne seg kunnskap om revisors rolle som allmennhetens tillitsperson, herunder behovet for revisjon.
 • Tilegne seg dyptgående kunnskap om det formelle rammeverket for revisjonsyrket. Det omfatter lover, forskrifter og andre autoritative regelverk om revisjonsplikt, revisors uavhengighet, habilitet, taushetsplikt og opplysningsplikt/-rett, erstatningsansvar, straffeansvar, valg og oppsigelse av revisor mv.
 • Tilegne seg dyptgående kunnskap om det teoretiske fundamentet for revisjon og praktisk metode for gjennomføring av revisjon av årsregnskaper.
 • Tilegne seg kunnskap om revisors oppgaver i forbindelse med egenkapitaltransaksjoner.
 • Tilegne seg grunnleggende kunnskap om normative etiske teorier og morallære og om etiske og moralske spørsmål knyttet til yrkesutøvelsen.
 • Tilegne seg grunnleggende kjennskap til forvaltningsrevisjon i offentlig sektor.

Eksamensform

 • Skriftlig eksamen: 0 (bestått/ikke bestått)
 • Skriftlig eksamen: 100%