Kursbeskrivelse

Skatterett

Introduksjon

Kurset inngår i lovbestemt studieplan for å oppnå godkjenning som norsk registrert revisor.

Kursets innhold

 • Begreper og tolkningsregler
 • Ligningsforvaltningen og skattebetalingsordningen
 • Omfanget av skatteplikten til Norge; person- og familiebeskatningen
 • Arbeidsgiveravgift, merverdiavgift, dokumentavgift, omregistreringsavgift
 • Bedriftsbeskatningen (næringsvirksomhet); avskrivninger og avsetninger i skatteregnskapet
 • Beskatning av selskaper og selskapsdeltagere/aksjonærer
 • Kort innføring i internasjonal skatte- og avgiftsrett
 • Omdannelser og omorganiseringer av selskaper

Læringsmål

Studentene skal lære de sentrale skatte- og avgiftsrettslige metoder som står sentralt i revisors oppgaver, og tilegne seg forståelse for prinsipper som benyttes i rettskildelære og tolkning vedrørende skatterett og merverdiavgift. Emnet skal gi studenten kunnskap om skatte- og avgiftssystemet med mest fokus på næringsvirksomhet og selskaper, herunder beregning av skatt og avgift.

Studenten skal tilegne seg:

 • Kunnskap om skatte- og avgiftsreglene knyttet til næringsvirksomhet og selskaper
 • Kjennskap til hvilke transaksjoner og hendelser vedrørende eierskap og egenkapital som kan medføre beskatning
 • Kjennskap til skattemesige virkninger av opphør av virksomhet og likvidasjon av selskap
 • Kjennskap til regler for beregning av arbeidsgiveravgift
 • Kjennskap til hovedreglene om inntekts- og formuesbeskatning for personer
 • Kjennskap til formuesfastsettelse for ikke-børsnoterte aksjer og andeler i ansvarlige selskaper
 • Kjennskap til reglene om fradrag i utlignet skatt
 • Kjennskap til hovedprinsipper for bestemmelse av inngangsverdi for eiendeler mottatt som gave eller arv
 • Overordnet kjennskap til skatteplanlegging og etiske refleksjoner
 • Kjennskap til grunnleggende ligningsforvaltningsrett og skattebetaling
 • Kjennskap til sentrale regler for tilsidesettelse

For emneområdet skatterett gjelder det særlig:

 • Bestemmelser og metoder innen den alminnelige bedriftsbeskatningen, i tillegg til enkelte regler for personbeskatningen, formuesbeskatningen og arbeidsgiveravgift,
 • Beskatning av næringsdrivende
 • Beskatningen av aksjeselskaper, herunder fritaksmetode og konsernbeskatning, og selskaper som sådan
 • Foretaksmodellen og aksjonær- og deltagermodellen for selskaper etter hhv. aksjelovgivningen og selskapsloven
 • Kontinuitetsbestemmelsene ved arv/gave samt fusjon av selskaper og omdannelse av foretaksform.
 • Realisasjon og likvidasjon av selskaper

For emneområdet merverdiavgift, skal studentene særlig tilegne seg god forståelse for:

 • De sentrale definisjoner av ”omsetning” og ”virksomhet”.
 • Lovens angivelser av unntak og fritak.
 • Særreglene om fast eiendom med justeringsmetoden.
 • Omfang og grenser for fradragsretten for inngående merverdiavgift, innførsel og utførsel.

Eksamensform

 • Skriftlig eksamen: 0 (bestått/ikke bestått)
 • Skriftlig eksamen: 100%