Kursbeskrivelse

Strategisk medie­planlegging

Introduksjon

Kurset bygger spesielt på tidligere kurs som handler om markedskommunikasjon, påvirkning og overtalelse.

Strategisk medieplanlegging defineres som viktige valg i forhold til hvordan budskapet skal distribueres på tvers av kontaktflater for å skape ønskede effekter, og valg av hvordan initiativ fra målgrupper skal håndteres.
Sentrale spørsmål i kurset er: når, hvor, hvor ofte og hvordan når du målgruppen mest mulig effektivt med ditt budskap og hvilke medier er mest hensiktsmessig både i forhold til målgruppens medievaner, beslutningsprosess og ulike kommunikasjonsmål.

Kursets innhold

 • Integrert kommunikasjon: PR (forhold til interessegrupper) og markedskommunikasjon (salg av produkt og tjenester)
 • Arbeidsprosessens 5 faser: oppgaven, innsikt, strategi, medieplan, evaluering
 • Medievaner; publikumsstatistikk, innhold og bruk (Kantar TNS, Norsk mediebarometer, Synovates medieindeks)
 • Valg av målgrupper; kategorier (kunder, myndigheter, opinionsledere etc), størrelse, verdi, konverteringssannsynlighet og kostnader
 • Mål og ønskede effekter; reklamemål, kommunikasjonsmål, adferdsmål, forretningsmål
 • Kommunikasjonsidè; konsistens og samspill mellom budskap i ulike kanaler
 • Kvantitative og kvalitative karakteristikker ved mediekanaler (TV, avis, radio, kino, magasiner, digitale medier, sosiale medier, utendørs, postkassen, butikk)
 • Samspillet mellom egne, kjøpe og fortjente kanaler
 • Budsjettering og evaluering

Læringsmål

Studentene skal tilegne seg en bred forståelse av strategisk medieplanlegging, både i forhold til digitale kanaler og tradisjonelle medier.

 • Studentene skal tilegne seg forståelse om medielandskapet: om aktører, strukturer, markedsutvikling, målemetoder og valuta
 • Studentene skal kunne identifisere og gjøre rede for ulike kommunikasjonsflater (betalte, fortjente, egne) og samspillet mellom disse
 • Studentene skal kunne beskrive og vurdere ulike mediekanalers kvalitative og kvantitative egenskaper som bærere av et budskap, dvs tilegne seg inngående kunnskaper om medievalgsmodellen.
 • Studentene skal kunne demonstrere stor empirisk kunnskap om ulike målgruppers mediebruk, hvordan og hvorfor publikum konsumerer de ulike mediene (forventninger til redaksjonelt og kommersielt innhold) - Kantar TNS, SSB og andre databaser.

Eksamensform

 • Innleveringsoppgave: 100%