Kursbeskrivelse

Strategisk økonomistyring

Introduksjon

Strategisk økonomistyring inngår i det bedriftsøkonomiske fagområdet og bygger på kunnskaper ervervet innenfor økonomistyring, finans, regnskap, mikroøkonomi og metode. Uttrykket ”strategisk” er benyttet i kurstittelen for å understreke at kurset fokuserer på optimalisering i et flerperiodisk perspektiv. Målsettingen med kurset er å videreutvikle studentenes kunnskaper og ferdigheter innen analyse av bedriftsøkonomiske problemstillinger, for å gjøre dem i stand til å komme med anbefalinger til beslutninger til beste for virksomhetenes eiere. Kurset er case- og spillorientert. Metodene og teorien som anvendes i kurset er i all hovedsak kjente og tilegnet i tidligere kurs, men problemstillingene er mer komplekse, omfattende og delvis tverrfaglige. Excel vil bli benyttet som verktøy på problemstillinger knyttet til budsjettering, modellbygging, risikostyring og strategiske beslutninger, samt til analyser i forbindelse med et simuleringsspill

Kursets innhold

Del 1: Simuleringsspill (40%)

 • Marginal inntekt/marginal kostnad
 • Optimal tilpasning med og uten kapasitetsbeskrankninger
 • Strategiske (flerperiodiske) problemstillinger
 • Regnskapsmodellering
 • Praktisk bruk av problemløserfunksjonen

Del 2: Finansielle case (40%)

 • Betydningen av arbeidskapital under verdimaksimering
 • Uekte investeringer
 • Modellbygging
 • Simulering
 • Relevant risiko
 • Forholdet mellom risiko og avkastning under ulike eierstrukturer
 • Sammenligning av kontantstrøm og regnskapstall
 • Beslutningstrær som beslutningsgrunnlag

Del 3: Praktisk bruk av Excel (20%)

 • Finansielle funksjoner
 • Målsøker- og problemløserfunksjonen
 • Regresjon
 • Hvis – setninger
 • Scenariefunksjonen

Læringsmål

Kurset er inndelt i 3 hoveddeler:

Del 1
I del 1 gjennomgår studentene et simuleringsspill der de skal tilegne seg, og videreutvikle, kunnskap innen budsjettering, markedstilpasning og optimering under begrenset kapasitet, samt modellering.
Kunnskapsmål del 1:

 • Tilegne seg kunnskap om oppsett av resultat-, likviditets- og balansebudsjett.
 • Forstå sammenhengen mellom resultat-, likviditets- og balansebudsjett.
 • Forstå ulike varianter for beregning av marginalkostnad og marginalinntekt med utgangspunkt i regnskaps- og markedsdata.
 • Forstå en-periodisk optimering på basis av marginalinntekt og marginalkostnad.

Del 2
I del 2 skal studentene løse tre cases der en flerperiodisk horisont legges til grunn. Case 1 tar for seg skillet mellom kontantstrøm og resultat, samt grunnleggende lønnsomhetsmetoder som nettonåverdi og internrente. Case 2 tar for seg arbeidskapital særskilt, mens tredje Case 3 tar opp problemstillinger knyttet til risiko og simulering.
Kunnskapsmål del 2:

 • Forstå relevansen av kontantstrøm for beregning av flerperiodisk lønnsomhet.
 • Foreta skattejusteringer av kontantstrøm og avkastningskrav.
 • Forstå bruk av nettonåverdi og internrente, samt tolke innholdet av disse lønnsomhetsmålene.
 • Forstå hvordan kontantstrømmer modelleres.
 • Forstå hvordan arbeidskapitalbehov beregnes samt forstå ulike måltall. Eksempel: LG1, LG2 og CCC.
 • Forstå betydningen av uttrykket relevant risiko og simulering.

Del 3
Del 3 er delvis basert på selvstudium. Her skal studentene øke sine kunnskaper innen bruk av regneark. Regneark inngår som verktøy i de andre to delene av kurset.
Kunnskapsmål del 3:

 • Forstå hvordan ulike finansielle Excelfunksjoner kan benyttes som redskap under analyse eller som beslutningsgrunnlag. Eksempel:
 • Netto nåverdi, internrente, målsøker- og problemløserfunksjonen
 • Forstå hvordan øvrige Excelfunksjoner som eksempelvis SUM, IF (hvis), GOALSEEK (målsøker), SOLVER (problemløser) kan benyttes.

Eksamensform

 • Skriftlig eksamen: 100%