Kursbeskrivelse

Verdsettelse - KONTINUASJONSEKSAMEN

Introduksjon

Kjøpsprisallokering i henhold til IFRS 3, test for verdifall og "fair value accounting" krever at en revisor må besitte betydelig kompetanse innenfor verdivurdering.

I henhold til IFRS 3 skal kjøper måle virksomhetssammenslutningens anskaffelseskost og fordele anskaffelseskost på overtatte eiendeler, både materielle og immaterielle, på forpliktelser og på betingede forpliktelser. I henhold til IAS 36 skal et foretak foreta tester for mulig verdifall på dets eiendeler for å se om det har pådratt seg tap ved verdifall. I de senere årene har regnskapsstandardene fått et økt fokus på "fair value accounting".

Som revisor blir man også ofte anmodet om å bidra med verdivurderinger i forbindelse med generasjonsskifter, fusjoner, tvangsutløsning m.m.

Dette kurset gir studentene et solid teoretisk grunnlag for å kunne foreta verdsettelser og man vil foreta grundige diskusjoner av hvordan verdsettelser foretas i praksis.

Kursets innhold

 1. Verdi og verdikomponentene i et selskap
 2. Finansiell risiko.
 3. Risikojustering av kontantstrømmen.
 4. Avkastningskrav.
 5. Lønnsomhetskalkyler.
 6. Prognostisering av kontantrømmer.
 7. Kontantstrømsbaserte verdsettelsesmodeller.
 8. Inntjeningsbaserte verdsettelsesmodeller.
 9. Multippelvurderinger.

Læringsmål

Etter gjennomført kurs skal studentene ha tilegnet seg:

 • Kunnskap om prosessen knyttet til en verdsettelse
 • Forståelse for de ulike verdsettelsesmodellene, og deres svakheter og styrker
 • Kunnskap om hvordan man tar hensyn til risiko og skatt ved verdsettelse
 • Kunnskap om hvordan man utarbeider relevante prognoser for bruk i verdsettelser

Eksamensform

 • Innleveringsoppgave: 25%
 • Skriftlig eksamen: 75%