Kursbeskrivelse

Virksomhets- og regnskaps­organisering

Introduksjon

Kurset omhandler internkontroll som et av verktøyene for effektiv virksomhetsstyring, og utfordringer knyttet til å etablere hensiktsmessige økonomirutiner som ivaretar behov for styring og kontroll, herunder etterlevelse av regulatoriske krav, først og fremst innen bokføringsregelverket.

Kursets innhold

 • Internkontroll som en integrert del av virksomhetsstyringen
 • COSO-modellen
 • Risikostyring
 • Økonomisk kriminalitet
 • Bokføringsregelverket, inklusive de mest relevante bokføringsstandardene
 • Håndtering av merverdiavgift, lønn og lønnsrelaterte poster
 • Regnskapssystemenes oppbygging
 • Risiko i IKT-systemene
 • Hensiktsmessige regnskapsrutiner knyttet til ulike forretningsprosesser

Læringsmål

Etter endt kurs skal studentene ha:

 • Kjennskap til metodikk for manuell og automatisert bokføring, herunder grunnleggende bokføringsterminologi.
 • Kunnskap om COSO-modellen som et generelt rammeverk for internkontroll
 • Grunnleggende kunnskap om bokføringsregelverket og andre relevante regulatoriske forhold som påvirker rutiner for bokføring og regnskap
 • Kunnskap om krav til sikkerhet og kontroller i IKT-systemer
 • Kunnskap om de mest sentrale virksomhetsrutiner og forretningsprosesser
   

Eksamensform

 • Skriftlig eksamen: 100%