Kursbeskrivelse

Anvendt mikroøkonomi

Introduksjon

Hovedmålet for dette kurset er å gi studentene innsikt i hvordan sentrale samfunnsøkonomiske problemstillinger kan belyses ved mikroøkonomisk teori. Studentene skal utvikle forståelse for hvorfor vi har en offentlig sektor og hvordan offentlige inngrep, herunder direkte og indirekte reguleringer, påvirker aktørene i det økonomiske liv. Studentene skal få innsikt i formålet med, og elementene i, nyttekostnadsanalyser og utvikle en forståelse for kompleksiteten knyttet til privatiserings- og konkurranseutsettingsspørsmål.

Kursets innhold

 • Effektivitetskriterier
 • Avgifter og subsidier
 • Innteksulikheter
 • Markedssvikt (eksterne effekter, kollektive goder, imperfekt konkurranse, naturlig monopol og mangelfull informasjon).
 • Offentlig sektor, noen fakta
 • Styringssvikt
 • Skatteøkonomi
 • Nyttekostnadsanalyse
 • Miljøøkonomi
 • Næringsøkonomi
 • Internasjonal handel
 • Finanskrisen
 • Privatisering og konkurranseutsetting

Læringsmål

Etter gjennomført kurs skal studentene kunne gjøre rede for fenomener som i en uregulert økonomi gir opphav til ineffektiv ressursbruk, herunder fenomener som eksterne effekter, kollektive goder, imperfekt konkurranse, naturlig monopol og mangelfull informasjon. Videre skal studentene kunne foreslå tiltak, der slike fenomener eksisterer, som gir en bedre ressursallokering. Studentene skal kunne forklare de ulike stegene i en nyttekostnadsanalyse samt kunne diskutere fordeler og ulemper knyttet til konkrete privatiserings- og konkurranseutsettingsspørsmål. Studentene skal også kunne redegjøre for hva som menes med komparative fortrinn.

Eksamensform

 • Skriftlig eksamen: 100%