Kursbeskrivelse

Forbrukerrettigheter

Introduksjon

Kurset i forbrukerettigheter fokuserer direkte på de plikter den næringsdrivende har overfor forbrukerne. Flere regelsett er utformet med sikte på beskytte forbrukerne som gruppe, med dertil hørende konfliktløsningsorganer. Det viser seg imidlertid at næringsdrivende i liten grad kjenner reglene, og de risikerer derfor å havne i ressurskrevende konflikter som kunne ha vært unngått dersom kunnskapen hadde vært bedre. Det vil være både kostnadsbesparende for den enkelte virksomhet og samfunnsøkonomisk lønnsomt å heve kunnskapsnivået om forbrukerrettigheter. Næringsdrivende må kjenne reglene for forbrukernes rettigheter for å kunne oppfylle egne plikter utformet i ulike regelsett.

Kursets innhold

  • Inngåelse og tolkning av avtaler når den ene part er forbruker, og da med særskilt fokus på standardkontrakter
  • Næringsdrivendes plikter etter forbrukerkjøpsloven, håndverkertjenesteloven og ved kjøp av andre tjenester
  • Reklamasjonsregler og konfliktløsningsorganer
  • Regler om forbrukerens angrerett
  • Regler for markedsføring rettet mot forbrukere

Læringsmål

Studentene skal få en god oversikt over de spesielle krav som stilles i lovgivningen når en forbruker er avtalepart eller mottaker av reklame. De skal kjenne de særlige hensyn som må tas ved avtaletolkning og utforming av standardkontrakter rettet mot forbrukere, her med særskilt fokus på kjøp av digitale ytelser. De skal videre få god innsikt i reglene om kontraktsbrudd og reklamasjon i forbrukerkjøpsloven, samt en oversikt over reglene ved kjøp av tjenester (håndverkertjenester og andre tjenester). Studentene skal også kjenne til systemene for konfliktløsning knyttet til forbrukertvister.

Eksamensform

  • Skriftlig eksamen: 100%